Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:827 (2004-2005)
Innlevert: 27.05.2005
Sendt: 30.05.2005
Besvart: 03.06.2005 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Jeg viser til Innst. S. nr. 150 (2004-2005) om Dokument nr. 8:32 (2004-2005) om straks å innføre avbøtende tiltak for at vogntog med høyde over 4 meter kan passere Haukelitunnelene. Samferdselskomiteen som behandlet saken har gitt klare føringer om å finne løsninger med tillat høyde på 4,2 meter slik næringslivet har understreket er behovet. Komiteen ba om at ulike løsninger ble vurdert i forbindelse med anbudsinnhenting og om å bli orientert om saken i vårsesjonen 2005.
Hvordan vil denne orienteringen bli gitt?

Begrunnelse

Samferdselskomiteen har i sine merknader vært tydelig på at mang sikter mot løsning som tillater kjørehøyde på 4,2 meter. Komiteen har også pekt på at ulike løsninger er påpekt fra anleggsbransjen, og at gode løsninger ikke nødvendigvis blir de dyreste. Dersom tiltak for å skaffe passeringshøyde på 4,2 meter kombineres med andre typer arbeid (sikkerhetstiltak og vedlikehold) kan tiltak fremstilles som svært kostbare. Det er derfor grunn til å understreke at anbud på økt tunnelhøyde selvsagt forutsettes bare å omhandle tiltak som er absolutt påkrevet for å sikre slik høydeøkning. Jeg har også registrert at vegkontor i to regioner arbeider med tiltak på samme vegforbindelse, hhv. i Hordaland og i Telemark. Det synes som om disse to kontorene legger helt ulik premiss for oppfølgning av Stortingets signaler gjennom komitémerknader; i Hordaland utlyses anbud på økning til 4,1 meter og i Telemark utlyses anbud på økning til 4,2 meter. Det er åpenbart behov for en orientering til Stortinget om denne saken for å sikre at oppfølgning av Stortingets klare signaler faktisk blir gjennomført og slik som Stortinget faktisk har bedt om.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Statens vegvesen har satt i gang et arbeid, der siktemålet er å oppnå tillatt høyde på 4,2 meter. Totalt omfatter dette fem tunneler, med lengde på til sammen 14,2 km, hvorav 12,6 km ligger på vestsiden av fjellet.

For Vågslidtunnelen, som er den eneste berørte tunnelen som ligger på østsiden, vil dette arbeidet bli igangsatt i høst. Total kostnad for denne tunnelen er anslått til 24 mill. kr.

For tunnelene på vestsiden av fjellet er omfanget så stort og komplekst at Statens vegvesen har valgt å ta utvidelsen i to etapper. Den første fasen innebærer en heving av den frie høyden til 4,1 meter. Denne utbedringen skal etter planen være gjennomført til midten av november. For å unngå dobbeltarbeid og ekstrakostnader vil punktene som utbedres i denne fasen bli hevet slik at disse er klare for tillatt høyde på 4,2 meter. I fase to vil en deretter heve de resterende punktene, slik at tillatt høyde for samtlige tunneler over Haukeli er 4,2 meter. Anbudsmateriellet for denne fasen vil være klar for utsendelse høsten 2005, og det er regnet med om lag et års anleggsdrift. I forbindelse med utarbeidelsen dette materialet har Statens vegvesen vurdert ulike løsningsformer for utbedringsarbeidene.

Den totale kostnaden for utbedringene av tunnelene på vestsiden er beregnet til 113 mill. kr.

Jeg vil påpeke at det ikke er slik at tunnelene kun skal heves til 4,1 meter på vestsiden av fjellovergangen. Med tanke på omfanget av det arbeidet som skal utføres i tunnelene som ligger på vestsiden av Haukeli, samt lengden på disse tunnelene, er det naturlig at dette vil ta noe mer tid enn arbeidet i Vågslidtunnelen på østsiden.

Jeg vil avslutningsvis vise til at jeg i brev av 2. juni 2005 til Statens vegvesen legger til grunn at det etableres en fri høyde på 4,2 meter så snart dette lar seg gjøre innenfor de gjeldende plan- og budsjettrammer.

Jeg anser med dette at samferdselskomiteens ønske om å bli orientert om saken i vårsesjonen er oppfylt.

Vedlegg til svar:

Brev fra Samferdselsdepartement til Vegdirektoratet vedrørende E134 over Haukeli, datert 2. juni 2005. Referanse: 04/2437-MSU.