Skriftlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:828 (2004-2005)
Innlevert: 27.05.2005
Sendt: 30.05.2005
Besvart: 01.06.2005 av arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): For å granske saken om skader ved kvikksølvdamp hos tannlegeassistentene har statsråden hyret inn Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).
Hvordan har statsråden vurdert habilitetsspørsmålet i denne saken, og hvilket skjønn har statsråden utøvd når han har valgt den institusjon hvis vurderinger tidligere har blitt brukt av rettsvesenet, for å avvise at slik sammenheng finnes?

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) er det nasjonale forskningsinstituttet innenfor arbeidsmiljø- og arbeidshelseområdet, og innehar høy ekspertise på sammenhengen mellom kjemisk eksponering og helseeffekter. Instituttet er høyt internasjonalt anerkjent og har også et godt faglig samarbeid med øvrige forskningsmiljøer. En av STAMIs oppgaver er å formidle videre til myndigheter, arbeidslivet og Arbeidstilsynet de funn som gjøres gjennom undersøkelser og annet vitenskapelig arbeid. STAMI har i over 40 år arbeidet med kvikksølvproblematikk. Instituttet har foretatt kartlegginger og produsert rapporter om dette. I tillegg har det vært gjennomført målinger av kvikksølv i urin blant over 5 000 enkeltpersoner, deriblant tannlegeassistenter. Jeg har full tillitt til STAMIs faglige vurderinger, og har derfor bedt instituttet om å foreta de nødvendige forundersøkelser av mulighetene for, og hensiktsmessigheten av, nærmere forskning på dette området. Instituttet skal i denne forbindelse også beskrive og belyse annen relevant nyere forskning som finnes i og utenfor landet om dette temaet. Det er således en misforståelse at STAMI skal gjennomføre en "gransking" av denne saken. Instituttet er heller ikke "hyret inn" til dette arbeidet. De bistår departementet med en forundersøkelse. Dette er ikke i seg selv et forskningsprosjekt, og instituttet er heller ikke tilført midler til dette arbeidet. Forskere med tilknytning til STAMI har på bakgrunn av sin relevante spisskompetanse ved noen anledninger opptrådt som sakkyndige i ulike rettssaker. STAMI som sådan har imidlertid aldri hatt rollen som sakkyndig i slike sammenhenger. Det at en forsker ved STAMI tidligere har opptrådt som sakkyndig i en rettssak vedrørende helseskader og kvikksølvpåvirkning i tannhelsesektoren vil ikke på generelt grunnlag diskvalifisere STAMI som forskningsinstitutt fra å gjennomføre de ovenfor beskrevne forundersøkelser. Jeg forutsetter at STAMI gjør et seriøst og rask forarbeid i denne saken. Den utsatte gruppen - tannlegeassistentene fortjener en slik seriøs behandling. Dette legger STAMI stor vekt på. Anbefalingene fra instituttet vil foreligge i departementet før 1. august. Det vil deretter bli tatt stilling til hvilke forskningsprosjekter som ev. skal iverksettes.