Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:830 (2004-2005)
Innlevert: 30.05.2005
Sendt: 31.05.2005
Besvart: 08.06.2005 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Det er nå en meget aktuell problemstilling at det viktigste prosjektet i Vegpakke Tønsberg, ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy, utenom Tønsberg sentrum, samt viktige tiltak for kollektivtrafikken, kan bli skrinlagt i folkeavstemningen 12. juni, stikk i strid med komiteens og Stortingets forutsetninger.
Hvilke muligheter ser statsråden til å kunne få realisert ny Nøtterøy-forbindelse og viktige tiltak for kollektivtrafikken, dersom det skulle bli nei til fase 2 i folkeavstemningen?

Begrunnelse

Stortinget vedtok i januar 2003 at veisystemet rundt Tønsberg (Tønsbergpakken) skulle bygges ut med bompengefinansiering, i 2 faser, innenfor en kostnadsramme på 2 600 mill. 2002-kroner, jf. St.prp. nr. 38 (2002-2003) og Innst. S. nr. 103 (2002-2003) Fase 1 av prosjektet (ringvei nord for Tønsberg) er under bygging. Det er i St.prp. nr. 38 lagt til grunn en statlig andel av investeringskostnadene for Tønsbergpakken på 5 pst. Departementet skal komme tilbake til Stortinget med fase 2 basert på en konsekvensutredning. Hovedprosjektet i fase 2 vil være en ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy. Fase 2 er videre tenkt å omfatte bl.a. tiltak for å bedre fremkommeligheten for kollektivtrafikken.
Det har oppstått kostnadsøkninger i forhold til planene for Tønsbergpakken slik de var før St.prp. nr. 38 ble lagt frem. Sammen med svært lav finansieringsandel har kostnadsøkningen ført til folkelig opprør mot prosjektet og vedtak i kommunestyrene i Tønsberg-området om folkeavstemning 12. juni med ja eller nei til videreføring av fase 2 som tema. Resultatet av folkeavstemningen er høyst uvisst.
Det viktigste gjenstående prosjektet i Tønsbergpakken er Nøtterøy-forbindelsen hvor komiteens flertall under behandlingen spesielt pekte på Kanalbrua med ÅDT 40 000 som det største fremkommelighetsproblem. Komiteen uttalte videre også at dagens fastlandsforbindelse "ikke er en tilfredsstillende løsning". Komiteen understreket også nødvendigheten av en kraftig opprustning av kollektivtilbudet, og at forholdene må legges bedre til rette for myke trafikanter. Det er i arbeidet lokalt med fase 2 lagt stor vekt på fysisk tilrettelegging for kollektivtrafikken. En hovedutfordring i tillegg vil være å skaffe de nødvendige midler til drift.
Faren er nå overhengende for at det viktigste prosjektet i Tønsbergpakken, ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy, utenom Tønsberg sentrum, og viktige tiltak for kollektivtrafikken kan bli skrinlagt i folkeavstemningen, stikk i strid med komiteens og Stortingets forutsetninger. Det er derfor viktig å vite hvilke muligheter statsråden ser for å kunne få realisert ny Nøtterøy-forbindelse og viktige tiltak for kollektivtrafikken, dersom det skulle bli nei til fase 2 i folkeavstemningen, og om det foreligger noen muligheter for statlige bidrag til drift av kollektivtrafikken.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Gjennom behandlingen av St.prp. nr. 38 (2002-2003) om Tønsbergpakken sluttet Stortinget seg bare til prosjekter og tiltak i fase 1. I proposisjonen ble en mulig fase 2 av pakken bl.a. omtalt på følgende måte: "[...]. Departementet er positiv til at lokale myndigheter har valgt å avklare prioriteringene av prosjekter og tiltak i neste fase gjennom en konsekvensutredning. Dette vil gi bedre grunnlag for å beslutte hvilke delprosjekter og tiltak som er best egnet til å løse problemene på veg- og transportsystemet innenfor rammen på 2,6 mrd kr. [...]. Når konsekvensutredningen og prioriteringene foreligger, og det er utarbeidet planer med sikre kostnadsoverslag, vil Samferdselsdepartementet komme tilbake til fase 2 av Tønsbergpakken."

Jeg er kjent med at dette utredningsarbeidet nå er i sluttfasen, og at samtlige alternativer inneholder betydelig satsing på kollektivtrafikken. Dette ser jeg på som svært positivt. Grunnet høyere kostnader for kanalkryssingen og vesentlig lavere inntjening i bomringen enn tidligere forutsatt, pågår det også vurderinger av finansieringsløsninger for fase 2.

En realisering av fase 2 vil være avhengig av at det fremmes en bompengesøknad på bakgrunn av lokale vedtak, med avklart finansierings- og utbyggingsplan. Den statlige andelen til prosjektet må prioriteres innenfor fylkesfordelte rammer til øvrig riksvegnett i Vestfold, der fylkeskommunens prioriteringer skal tillegges avgjørende vekt. For Buskerud, Telemark og Vestfold er denne prioriteringen tillagt BTV-rådet.

Med de rammer som Stortinget har vedtatt for NTP-perioden 2006-2015 og den prioritering BTV-rådet har foretatt innenfor disse rammene, vil det med et lokalt nei til bompengefinansiering av fase 2 ikke være mulig å realisere ny fastlandsforbindelse innen 2015. Realiseringen av viktige kollektivtrafikktiltak vil på kort sikt være avhengig av BTV-rådets prioriteringer.

Når det gjelder drift av kollektivtrafikken, vil jeg vise til fylkesforsøket i Buskerud, Telemark og Vestfold (BTV). I forsøket inngår investeringsmidler til øvrig riksvegnett, samt fylkeskommunenes frie inntekter knyttet til fylkesveger og drift av kollektivtransport. Det er således i forsøket anledning til å prioritere midler mellom veg og kollektivtransport innenfor den potten som inngår i forsøket, inkludert midler til drift av kollektivtrafikken. Det er BTV-rådet som forestår slik prioritering.