Skriftlig spørsmål fra Berit Brørby (A) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:832 (2004-2005)
Innlevert: 30.05.2005
Sendt: 31.05.2005
Besvart: 06.06.2005 av landbruks- og matminister Lars Sponheim

Berit Brørby (A)

Spørsmål

Berit Brørby (A): Kan landbruksministeren redegjøre for hvordan arbeidet med handlingsplanen for hestenæringen nå står, og om han vil ta opp spørsmålet om skattemessig å legge til rette for at hestenæringen blir likestilt med annen næringsvirksomhet, samt hvilke planer han og Regjeringen har for at hestenæringen kan bli en vekstnæring i Distrikts-Norge?

Begrunnelse

Før valget i 2001 vedtok regjeringen Stoltenberg å utarbeide en handlingsplan for hestenæringen hvor en tok sikte på å drøfte viktige elementer som skatte- og avgiftsspørsmål, forsknings- og utviklingsstrategier for hestenæringen, utdanning, hest brukt i helse- og rehabilitering, og generell næringspolitikk.
Hestenæringen har en økende betydning i landbruksmessig sammenheng og har på flere måter et stort utviklingspotensial. Den samlede sysselsettingen i hestenæringen er på 4 000-5 000 årsverk og verdiskapingen er anslått til mer enn 1 mrd. kr. Stiftelsen Norsk Hestesenter på Starum i Østre Toten kommune har i tråd med næringskomiteens merknader ved behandlingen av jordbruksoppgjøret i l997 gjennomført et omfattende arbeid med næringsutvikling og næringspolitikk for hest.
På dette grunnlag tok regjeringen Stoltenberg sikte på å avslutte arbeidet med handlingsplanen i 2002.

Lars Sponheim (V)

Svar

Lars Sponheim: Hestenæringen er en viktig næring med betydelige vekstmuligheter. Jeg legger derfor stor vekt på at rammebetingelsene for hestenæringen utformes slik at næringen kan ekspandere videre.

Arbeidet med en handlingsplan for hestenæringen ble påbegynt under regjeringen Stoltenberg. Arbeidet ble videreført av meg.

Under det videre arbeidet ble det konkludert med at det ikke var hensiktsmessig å lage en samlet handlingsplan, men gjennomgå og endre rammebetingelsene for hestenæringen på de enkelte områder.

De skattemessige spørsmål knyttet til hestenæringen er under gjennomgang i samarbeide mellom næringen og Landbruks- og matdepartementet. Utgangspunktet for denne gjennomgang er at hestenæringen skal være likestilt med annen næringsvirksomhet. Resultatet fra denne gjennomgangen vil med det første bli presentert for Finansdepartementet.

Jeg regner derfor med at vi vil komme fram til regelverk som vil bidra til en balansert og sunn næringsutvikling innen hestenæringen.