Skriftlig spørsmål fra Ola D. Gløtvold (Sp) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:837 (2004-2005)
Innlevert: 31.05.2005
Sendt: 01.06.2005
Besvart: 07.06.2005 av arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten

Ola D. Gløtvold (Sp)

Spørsmål

Ola D. Gløtvold (Sp): En ung og ubemidlet person ble nektet behovsprøvd gravferdsstønad da ektefellen døde. Årsaken var at han hadde BSU-konto.
Er det rimelig at hans BSU-konto skal være til hindring for tildeling av stønad?

Begrunnelse

En ung, ubemidlet person søkte om behovsprøv gravferdsstønad da ektefellen døde. Han fikk avslag fordi han hadde BSU-konto (boligsparing for ungdom). I reglene for behovsprøvd stønad heter det at det skal tas hensyn til bankinnskudd og trygdekontoret sier at siden det ikke står noe om unntak er hans BSU-konto hindring for tildeling av stønad. Problemet er at han ved å åpne denne kontoen bryter avtalen for skattefradrag m.m. som gjelder for BSU. Han mister alle fordelene som BSU-ordningen gir.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Før 1. september 1997 ble gravferdsstøtte utbetalt med 4 000 kr ved alle dødsfall uten hensyn til økonomisk behov. Beløpet var uendret fra 1982 og dekket etter hvert bare en mindre del av gravferdsutgiftene. Man fant derfor behov for å legge om ordningen. Først ble det med virkning fra 1. september 1997 innført et særskilt behovsprøvd tillegg til den ordinære støtten på inntil 8 000 kr. Den ordinære gravferdsstøtten ble så avviklet fra 1. januar 2003. Samtidig ble den behovsprøvde gravferdsstøtten nær fordoblet. Ved dette sikres at etterlatte etter avdøde med svak økonomi i større grad får dekket de reelle gravferdsutgiftene.

Stønaden for gifte behovsprøves slik at det først gis et fribeløp, som er lik beløpet for gravferdsstønad, nå 16 068 kr. Summen av ektefellenes finansformue og eventuelle forsikringsutbetalinger går så til fradrag krone mot krone i gravferdsstøtten. Som finansformue regnes kontanter, bankinnskudd, aksjer og omsettelige verdipapirer, samt utestående fordringer. Loven gjør ikke unntak for bankinnskudd og annen finansformue som er forbundet med bindinger, slik som BSU-konti.

Rikstrygdeverket skal foreta en evaluering av hele gravferdsstøtteordningen. Jeg vil sørge for at spørsmålet om eventuelle unntak fra behovsprøving av bankinnskudd o.l. med bindinger, blir vurdert i denne sammenheng.