Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:838 (2004-2005)
Innlevert: 31.05.2005
Sendt: 01.06.2005
Besvart: 13.06.2005 av arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Brisk Kompetansesenter AS i Ålesund har fått beskjed om at prosjektet Fra trygdemottaker til lønnsmottaker skal avvikles når perioden på 3 år nå går ut i 2005. Dette vil medføre at et godt prosjekt som gir en rekke mennesker et tilbud om opplæring slik at de skal kunne ta et arbeid som bl.a. helsearbeidere i stedet for å være varig trygdet blir nedlagt.
Vil statsråden sørge for at dette verdifulle prosjektet kan fortsette inntil resultatet av evalueringen foreligger?

Begrunnelse

Prosjektet Fra trygdemottaker til lønnsmottaker har nå fungert i snart 2,5 år og de tilbakemeldinger en har fått på dette opplegget så langt, kan tyde på at dette har vært til hjelp for en rekke mennesker. Det har ført til at flere som har vært mottakere av rent passive ytelser fra det offentlige nå i større eller mindre grad har blitt i stand til å kunne ta seg et lønnet arbeid. Dette skulle være helt i tråd de målsettinger som er kommet til uttrykk både fra storting og regjering. Prosjektet har imidlertid fått beskjed om at det skal avvikles i løpet av året. Dette gjøres til tross for at en ikke har evaluert prosjektet, all den tid at selve evalueringsrapporten ennå ikke er utarbeidet. Det er helt åpenbart at dersom et prosjekt som kan vise seg å ha vært meget vellykket blir avviklet, så vil det være betydelig vanskeligere å starte dette opp igjen, enn å la det fortsette inntil en har fått foretatt den endelige evalueringen. Dette kan ikke sies å være preget av langsiktig planlegging.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Prosjektet Fra trygdemottaker til lønnsmottaker har pågått i 3 år. Prosjektets mål var å gi arbeidssøkere opplæring og praksis innenfor helsesektoren. Aetat Arbeidsdirektoratet har vært ansvarlig for forsøket. I brev til departementet uttaler direktoratet bl.a. følgende om erfaringene ved forsøket:

"Etterspørselen etter ufaglært arbeidskraft innenfor dette området er for svak til at det er forsvarlig å fortsette med å ta inn nye kull av søkere. Kurs innen dette fagområdet som ikke fører fram til fagkompetanse har liten effekt i forhold til å bedre deltakernes muligheter for å komme i ordinært arbeid. Dette er også Aetats erfaringer med dette prosjektet. Erfaringene fra den treårsperiode hvor prosjektet har pågått tilsier at det ikke er grunnlag for å forlenge prosjektperioden ytterligere."

Både av hensyn til den enkelte bruker og av hensyn til forsvarlig ressursbruk fastholder direktoratet sin beslutning om å avslutte prosjektet. Ifølge opplysninger fra Aetat har målgruppen for prosjektet blant annet behov for avklaring, motivering og tett oppfølging. Etaten har forsikret meg om å gi et egnet tilbud innenfor Aetats ordinære virkemidler. Ingen brukere skal få et dårligere tilbud som følge av direktoratets beslutning. Satsingen på tiltak for yrkeshemmede i Møre og Romsdal er forsterket i 2005.