Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:841 (2004-2005)
Innlevert: 01.06.2005
Sendt: 02.06.2005
Besvart: 10.06.2005 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Gjennomføring av St.meld. nr. 30 (2003-2004) medfører bl.a. at det skal lages nye læreplaner for alle fag i grunnutdanningen. Fra fagmiljøene som har deltatt i arbeidet med utarbeidelsen av nye læreplaner kommer det sterke reaksjoner mot de forslag som er fremlagt. Også i høringsuttalelser fra lærere og lektorer advares det mot uklare kompetansemål og uklare mål for kunnskaper og ferdigheter.
Hvordan vil statsråden sikre at nye læreplaner faktisk blir en kvalitetsforbedring for elevene?

Begrunnelse

Et samlet storting har understreket at "læreplanene skal være enkle, konkrete og forståelige å forholde seg til for lærere, elever og foreldre. Læreplanene skal angi tydelig mål for faget og være et nyttig og håndterbart redskap for lærere, samt gi elevene mulighet til å måle egen faglig fremgang". Fra en rekke av de fagfolkene som har utarbeidet opprinnelige utkast til nye læreplaner kommer det sterke reaksjoner på innholdet i de utkastene til planer som nå er presentert fra Utdanningsdirektoratet. Uklare kompetansemål og uklare mål for kunnskaper og ferdighet vil åpen for tilfeldigheter i skolen. Tilfeldigheter gir ingen kvalitetsforbedring; det gir redusert kvalitet. Uklarheter åpner for store variasjoner mellom samme årstrinn på samme skole og mellom samme årstrinn på ulike skoler. Det innebærer også at det er vanskelig å utforme sentralgitt eksamen og at elever vil kunne ha høyst ulikt grunnlag når læringsresultat skal måles gjennom nasjonale prøver. Jeg har merket meg at innvendingene fra faghold synes å ramme utkast til læreplaner for de fleste fag. Spesielt har jeg merket meg en rekke viktige innvendinger mot utkast tillæreplan for matematikk som jo er et viktig satsingsområde og der også Stortinget står samlet bak en slik faglig satsing. Realistiske mål for kompetanse forutsetter at undervisningen i matematikk blir langt mer strukturert og rette mot resultater. Elevene må beherske læreplanens innhold på det trinn de forlater; det gir altså dårligere og dårligere læringsresultat oppover i årstrinnene dersom man stadig fortsetter med påfyll av nytt stoff dersom den kunnskap som nytt stoff forutsetter ikke fins eller bare delvis er på plass. Jeg vil understreke at FrP deler den bekymring som er kommet frem både bekymringen fra faglig hold over utforming/innhold i læreplanene og bekymringen fra de som skal bruke læreplanene i sin undervisning. Jeg har også merket meg at Foreldreutvalget for Grunnskolen også deler bekymringen. Jeg oppfordrer statsråden til å gripe inn i denne prosessen og sikre at det gjennomføres en ny runde med fagmiljøene slik at kvaliteten i de nye læreplanene sikres. FrP vil nøye følge den videre utvikling i arbeidet med nye læreplaner. Jeg vil understreke at FrP ser et sterkt behov for korrigering, uten at dette etter vårt syn behøver å medføre utsettelse med offisiell oppstart i bruk av nye læreplaner fra og med start skoleår 2006/2007. Likevel vil jeg på vegne av FrP understreke at en eventuell utsettelse etter vårt syn er underordnet behovet for tilfredsstillende og dokumentert kvalitetssikring av de nye læreplanene.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: De nye læreplanene som skal fastsettes for grunnopplæringen skal bygge på de forutsetningene Stortinget har lagt gjennom behandlingen av Innst. S. nr. 268 til St.meld. nr. 30 (2003-2004) Kultur for læring. I Stortinget 2. juni svarte jeg på en interpellasjon fra stortingsrepresentant Rolf Reikvam som omhandler de samme spørsmålene som stortingsrepresentant Arne Sortevik reiser. Jeg tillater meg derfor å legge ved kopi av mitt innlegg i Stortinget 2. juni som svar på Sorteviks spørsmål.

Vedlegg til svar:

Statsråden innlegg i Stortinget den 2. juni (klokka 13:44:37)

Se internettlenken:

(http://www.stortinget.no/stid/2004/s050602-07.html#Statsråd%20Kristin%20Clemet%20[13.1)