Skriftlig spørsmål fra Geir-Ketil Hansen (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:842 (2004-2005)
Innlevert: 02.06.2005
Sendt: 03.06.2005
Besvart: 09.06.2005 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Geir-Ketil Hansen (SV)

Spørsmål

Geir-Ketil Hansen (SV): En ekspertgruppe nedsatt av samferdselsministeren har nylig foreslått innføring av regler som hindrer at teleselskaper som har krevd inn ulovlig høye priser fra andre tilbydere av teletjenester, får beholde den ulovlige overprisen.
Vil samferdselsministeren innføre en slik regel, for å bidra til rettferdig konkurranse og lavere priser på teletjenester?

Begrunnelse

Post- og teletilsynet har de siste årene fattet flere vedtak om at en netteier med sterk markedsstilling har tatt ulovlig høye priser av leverandører av teletjenester. I dag er det i praksis nær umulig for mindre tjenesteleverandører å få tilbake den ulovlige merprisen man da har betalt, fordi Post- og teletilsynet ikke har hjemmel til å pålegge tilbakebetaling.
Samferdselskomiteen behandlet våren 2003 den nye loven om elektronisk kommunikasjon, ekomloven. SV var der med i et flertall som ba departementet vurdere å innføre en hjemmel for å fastsette et annet tidspunkt for retting i en klagesak enn vedtakstidspunktet, og eventuelt fremme forslag om slik hjemmel. En slik hjemmel vil kunne rydde opp i problemet med ulovlige merpriser.
Samferdselsdepartementet nedsatte etter Stortingets initiativ en ekspertgruppe for å utrede spørsmålet om en hjemmel om tilbakebetaling i ekomloven. Gruppen har vært sammensatt av medlemmer fra Post- og teletilsynet, Justisdepartementets lovavdeling og Samferdselsdepartementet, samt uavhengige eksperter på jus og økonomi på teleområdet.
Gruppen leverte sin innstilling til Samferdselsdepartementet i januar. Ekspertgruppen tilrår enstemmig, inkludert departementets egen representant, at det inntas en hjemmel om tilbakebetaling i ekomloven. Arbeidsgruppen sier at "[...] utgangspunktet må være at den som har krevd og fått en ulovlig høy pris ikke skal ha rett til å beholde den ulovlige overprisen."
Dette er helt i tråd med Stortingets syn ved behandling av ekomloven.
Dagens system, hvor dominerende aktører på telemarkedet får liv å beholde ulovlig innkrevde penger, stimulerer til å ta ulovlige høye priser. Det er grunn til å tro at dette medfører dyrere teletjenester for folk flest, og forsinker utviklingen av nye tjenester, ny teknologi og utbygging av bredbånd til hele landet.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Ekomloven setter krav til at tilbydere med sterk markedsstilling i telemarkedet på visse vilkår skal gi andre tilbydere tilgang til nett og tjenester til "kostnadsorientert pris". Samferdselsdepartementet satte våren 2004 ned en arbeidsgruppe for å vurdere en lovbestemmelse med hjemmel til å gi pålegg om tilbakebetaling i tilfeller der det har blitt betalt for høy pris i forhold til kravet om "kostnadsorientert pris". Arbeidsgruppen har nå levert sin rapport til Samferdselsdepartementet.

Rapporten viser at spørsmålet om tilbakebetaling er meget vanskelig og sammensatt. Uenighet mellom teletilbyderne når det gjelder pris for tilgang til nett kan ta unødig tid og ressurser, noe som kan svekke utvikling og konkurranse i telemarkedet. Og ut i fra ønsket om en fungerende konkurranse i telemarkedet, anser vi dette som uheldig. Samtidig kan en streng regulering på dette punktet få store og kanskje uønskede konsekvenser for investeringsincentiv og for markedet for øvrig. Det er derfor behov for å få saken ytterligere belyst gjennom å se nærmere på enkelte spørsmål. Jeg er i gang med ytterligere vurderinger i tilknytning til rapporten.

Telemarkedet er i stadig utvikling både teknisk og markedsmessig. Dette har ført til at departementet nå er i gang med ett arbeid for å vurdere enkelte justeringer i ekomloven. Vi vil i forbindelse med dette arbeidet også komme tilbake til Stortinget med vurderinger og ev. forslag knyttet til spørsmålet om tilbakebetaling.