Skriftlig spørsmål fra Aud Gaundal (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:844 (2004-2005)
Innlevert: 02.06.2005
Sendt: 03.06.2005
Besvart: 08.06.2005 av arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten

Aud Gaundal (A)

Spørsmål

Aud Gaundal (A): En arbeidstaker i en kommune er blitt midlertidig ufør til 2007 i 50 pst. av sin heltidsjobb. Denne prosessen har tatt tid, og hun står nå ovenfor to valg: enten selv å si opp 50 pst. av sin stilling, eller bli sagt opp. Det vil si at når hun i 2007 skal ha en vurdering på den midlertidige uførheten, vil hun kun ha en halv stilling å forsørge seg og sine på, hvis hun blir erklært arbeidsfør.
Med bakgrunn i slike tilfeller, hva mener statsråden kan gjøres for å sikre at den midlertidige uførheten ikke ender i økonomisk usikkerhet?

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Tidsbegrenset uførestønad som ble innført i 2004 kan innvilges for en periode fra 1 til 4 år. Stønaden skal deretter revurderes. Målet er at så mange som mulig av stønadsmottakerne skal komme tilbake i arbeid på heltid eller deltid. For uføre som har som mål å komme tilbake i tidligere stilling etter noen år med uførestønad, ser jeg at arbeidsmiljølovens regler om oppsigelsesvern kan være et hinder.

Etter dagens regler har arbeidstaker som er helt eller delvis borte fra arbeidet på grunn av sykdom vern mot oppsigelse på grunn av fraværet de første seks månedene etter at sykdommen inntrådte. Hvis arbeidstaker har vært tilsatt minst fem år i virksomheten, eller hvis årsaken til sykefraværet skyldes skade eller sykdom som arbeidstakeren er blitt påført i arbeidsforholdet, utvides vernet til forbud mot oppsigelse i 12 måneder. Det særskilte vernet opphører etter utløpet av disse periodene, men bestemmelsen skal ikke forstås slik at det etter disse tidspunktene er fri oppsigelsesadgang for arbeidsgiver. Arbeidstaker har fortsatt sitt ordinære oppsigelsesvern i behold, noe som innebærer at arbeidsgiveren fortsatt må dokumentere en saklig grunn for å si opp arbeidstakeren. Etter en konkret vurdering i den enkelte sak, vil det kunne være saklig å si opp en langtidssykemeldt arbeidstaker, men i den interesseavveining arbeidsgiver skal foreta ved beslutningen om oppsigelse må det også vurderes om arbeidsgivers interesser kan ivaretas ved bruk av vikar. Fravær fra arbeidet pga. midlertidig uførhet må vurderes på samme måte. I denne sammenheng vil jeg bemerke at en arbeidstaker ikke har plikt til å si opp sin stilling som følge av sykemelding eller uføretrygding.

I ny arbeidsmiljølov som ble vedtatt i Odelstinget 6. juni, er verneperioden utvidet til 1 år, uansett tilsettingstid eller årsak til sykefraværet. Etter utløpet av verneperioden vil oppsigelsesvernet for arbeidstaker være det samme som etter gjeldende lov.

Personer som får innvilget tidsbegrenset uførestønad har som regel allerede vært ute av arbeid i flere år. Å gi disse stønadsmottakerne en ubetinget rett til å få tilbake sin tidligere stilling eller annet arbeid hos tidligere arbeidsgiver, vil kunne oppfattes som en urimelig begrensning av arbeidsgivers handlefrihet.