Skriftlig spørsmål fra Gunn Olsen (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:845 (2004-2005)
Innlevert: 03.06.2005
Sendt: 03.06.2005
Besvart: 08.06.2005 av justisminister Odd Einar Dørum

Gunn Olsen (A)

Spørsmål

Gunn Olsen (A): Mener statsråden det er tilfredsstillende at omorganiseringsprosesser blir gjennomført, uten at lokalsamfunnet i Kragerø, som får bortfall av tre juriststillinger og to sekretærstillinger ved retts- og påtaleenheten ved Kragerø politistasjon, og de berørte ansatte, som nærmest mister jobben sin ved Kragerø politistasjon over natta, er informert på en forsvarlig måte?

Begrunnelse

Kragerø kommune ved formannskapet ble for få dager siden kjent med planer om nær forestående endringer i politiets bemanning ved Kragerø politistasjon. De planlagte endringer kom som uformell informasjon. Politimester Sønstebø ved Telemark politidistrikt har bekreftet planlagte endringer i telefon 25. mai 2005. Dette stikk i strid med informasjon gitt i samarbeidsmøtet med kommunen 11. mai 2005, der det framkom at det ikke var planlagt personellmessige endringer ved Kragerø politistasjon. En har grunn til å tro at tovakanser i to juriststillinger er delbegrunnelse. Dette virker urimelig.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Jeg har forelagt spørsmålet for Politidirektoratet. Politimesteren i Telemark har ansvaret for løpende å vurdere arbeidsformer, organisatoriske løsninger og relasjoner til andre offentlige etater. Han har videre som målsetting å etterstrebe stadige forbedringer i offentlige tjenester. I den forbindelse vil det av og til være hensiktsmessig å iverksette tiltak både opp mot distriktets ressursbruk og tjenesteproduksjon.

I dette tilfelle har politimesteren i Telemark lagt til grunn at en endring av påtalestrukturen vil føre til bedre ressursutnyttelse både når det gjelder påtale- og ledelsesoppfølging.

Organiseringen av retts- og påtaleenheten har vært uendret siden opprettelsen av Telemark politidistrikt i 2002. Ut i fra en totalvurdering av politidistriktets samlede resurssituasjon, besluttet politimesteren i vinter å nedsette en arbeidsgruppe som ble gitt i mandat å evaluere enheten og blant annet vurdere om dagens struktur var beste løsningen opp mot effektivitet, kvalitet og fleksibilitet.

En av juristene i Kragerø var med i arbeidsgruppen. De ansatte som berøres av den foreslåtte endringen er, ifølge politimesteren orientert om det pågående utredningsarbeidet

Som følge av arbeidsgruppens utredning og vurderinger, tok politimesteren initiativ til endring av organisasjonsstrukturen i retts- og påtaleenheten. Forslaget går i korthet ut på at påtalegruppen i Kragerø opphører og at oppgavene overføres til påtalegruppene i Grenland og på Notodden.

Forslaget er tatt opp med de lokale fagorganisasjonene og er gjenstand for forhandlinger. Disse forhandlingene pågår nå.

Jeg understreker betydningen av en god dialog og samhandling med kommunene, men i dette tilfelle vurderte politimesteren forholdet som en intern organisasjonsmessig tilpassing og valgte derfor kun å orientere Kragerø kommune.