Skriftlig spørsmål fra Heidi Sørensen (SV) til finansministeren

Dokument nr. 15:846 (2004-2005)
Innlevert: 03.06.2005
Sendt: 03.06.2005
Besvart: 10.06.2005 av finansminister Per-Kristian Foss

Heidi Sørensen (SV)

Spørsmål

Heidi Sørensen (SV): Hvis en arbeidstaker får gratis parkeringsplass på sin arbeidsplass av arbeidsgiver, er dette en naturalytelse som skal beskattes i henhold til skatteloven, og hvis så er tilfelle, hva har departementet gjort for å gjøre dette kjent, og for at praksis skal være i tråd med lovgivningen?

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Utgangspunktet etter skatteloven er at alle økonomiske fordeler fra arbeidsgiver til arbeidstaker er skattepliktige. Gratis parkering på arbeidsstedet vil være en økonomisk fordel når det er etterspørsel etter parkering mot betaling i det aktuelle område. Arbeidsgiveren vil da normalt ha kostnader, ev. bruk av egen verdifull tomtegrunn, til de ansattes gratisparkering. I områder med frie parkeringsmuligheter for alle blir det selvsagt ingen økonomisk fordel, og da heller ikke noe skattespørsmål, av at de ansatte parkerer fritt på arbeidsstedet.

En generell skattlegging av fri parkering på arbeidsplassen er det derfor overhodet ikke grunnlag for. Situasjonen er imidlertid at i praksis skjer det normalt heller ingen skattlegging selv om gratisparkeringen foregår i områder der den opplagt er en økonomisk fordel. Grunnen til dette er dels at det er vanskelig å trekke opp brukbare grenser mellom geografiske områder med og uten økonomisk verdi av fri parkering. Dels blir det i mange tilfeller vanskelig å verdsette den enkeltes fordel der hvor en mer generell økonomisk verdi av fri parkering kan påvises.

Parkeringsplass ved arbeidsplassen som stilles gratis til rådighet for arbeidstaker av arbeidsgiver, behandles dermed etter ligningspraksis ikke som en skattepliktig naturalytelse. Arbeidsgivers dekning av ansattes egne parkeringsutgifter behandles derimot som lønn, når det ikke dreier seg om parkering under tjenestereiser.