Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:848 (2004-2005)
Innlevert: 04.06.2005
Sendt: 06.06.2005
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 20.06.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): Vil olje- og energiministeren sørge for at denne nye, britiske undersøkelsen blir grundig vurdert i forbindelse med vurderingene som nå gjøres av regelverket for avstanden mellom bebyggelse og høyspentlinjer?

Begrunnelse

Jeg viser til Stortingets vedtak 9. desember 2004 hvor Regjeringen bes vurdere et regelverk som kan sikre at høytspentlinjer enten graves ned eller legges i tilstrekkelig avstand hvor mennesker har varig opphold. Det heter også i vedtaket at regelverket må sikre at føre-var-prinsippet ivaretas.
I St.prp. nr. 65 gir en foreløpig gjennomgang ved de helsemessige risikoene ved høyspentledningen. Det trekkes imidlertid ingen konklusjon da arbeidsgruppen hadde frist til 1. juni og proposisjonen ble lagt fram før den tid.
I mediene i dag, 4. juni, omtales en studie fra England som viser en betydelig høyere forekomst av leukemi blant barn som bor nærmere enn 200 meter fra høyspentlinjer enn andre barn. Forskerne har fulgt 26 000 barn.
Ifølge Verdens Gang (4. juni 2005) sier en av legene som har deltatt i undersøkelsen at den "har styrkes bevisene for at det skjer noe i nærheten av ledningene, men vi har ikke greid å finne bevis på hvorfor det skjer".
På Årum i Fredrikstad hvor den nye høyspentlinjen går gjennom et boligområde, ligger en barnehage rett under linjestrekket.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Helsefaglige vurderinger i tilknytning til magnetfelt fra høyspentanlegg hører inn under helse- og omsorgsministerens ansvarsområde. Spørsmålet er derfor oversendt fra olje- og energiministeren til helse- og omsorgsministeren som rette vedkommende.

I et felles brev fra Olje- og energidepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet av 12. juli 2004 ble Statens strålevern gitt i oppdrag å nedsette og lede en arbeidsgruppe som skulle utarbeide en rapport med konkretisering og utdyping av forvaltningsstrategien ved anlegg av nye boligområder, skoler og barnehager etc. i nærheten av kraftledninger. Gjeldende forvaltningsstrategi er basert på NOU 1995:20 "Elektromagnetiske felt og helse Forslag til en forvaltningsstrategi" og St.prp. nr. 65 (1997-98).

Statens strålevern har i brev av 31. mai 2005 oversendt arbeidsgruppens rapport til departementene. Departementene tar sikte på å sende rapporten på en bred høring, og vil deretter vurdere de tiltak som arbeidsgruppen foreslår i lys av de innspill som kommer i høringsrunden. Med bakgrunn i Stortingets anmodningsvedtak vil Regjeringen deretter komme tilbake til Stortinget med en samlet vurdering av de spørsmål som er reist vedrørende magnetfelt og kraftledninger.

Rapporten redegjør for kunnskapssituasjonen om helseeffekter fra høyspentanlegg, herunder risiko for leukemi blant barn. Rapporten legger til grunn at for barn under 15 år kan en eksponering for magnetfelt over 0,4 µT i bolig gi en dobling i risikoen for leukemi. Dette er basert på en gjennomgang av over 20 studier. Dersom en slik risikoøkning legges til grunn, innebærer dette at magnetfelt fra høyspentanlegg fører til ett ekstra tilfelle av barneleukemi i Norge hvert sjuende til åttende år. I løpet av disse sju til åtte år vil totalt ca. 280 barn få leukemi i Norge. Arbeidsgruppen påpeker imidlertid at det ikke kan trekkes sikker konklusjon med hensyn til risikoøkningen.

Den nye britiske undersøkelsen ble publisert etter at arbeidsgruppen hadde avsluttet sitt arbeid. Statens strålevern har imidlertid som mandat å fortløpende være oppdatert med hensyn til kunnskap om helseeffekter av stråling, herunder magnetfelt. Statens strålevern opplyser at denne studien ikke gir grunnlag for å endre konklusjonen fremlagt i arbeidsgruppens rapport. Jeg vil sørge for å bli orientert dersom nye studier innebærer at det er grunnlag for å revurdere kunnskapssituasjonen om helseeffekter fra høyspentanlegg, slik at dette kan legges til grunn for forvaltningen av dette området.