Skriftlig spørsmål fra Inger S. Enger (Sp) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:851 (2004-2005)
Innlevert: 04.06.2005
Sendt: 06.06.2005
Rette vedkommende: Justisministeren
Besvart: 20.06.2005 av justisminister Odd Einar Dørum

Inger S. Enger (Sp)

Spørsmål

Inger S. Enger (Sp): To bosniske asylsøkere (ektefeller) som hadde fått endelig avslag på sine søknader, hadde erklært frivillig retur til hjemlandet. Den enes hjertelidelse medførte at han ikke kunne fly hjem, transportprosedyre gjennom IOM kunne derfor ikke brukes. Det ble iverksatt full prosedyre for tvangshjemsendelse.
Ser statsråden det uheldige i at tvangsprosedyrer anvendes på frivillig hjemsending der helsesvikt er grunn til avvik fra IOM-reglene?

Begrunnelse

Reglene for frivilling hjemreise etter endelig avslag på asyl i Norge innebærer muligheten for at International Organization of Immigration (IOM) ordner det praktiske med hjemreisen, som billetter, reisedokumenter, utkvittering fra Riket og bekrefter ankomst i returlandet. Reisen kan derved foregå på alminnelig vis uten vesentlig avvik fra vanlig reisemåte, eller "en velorganisert, sikker og verdig returmulighet", sitat fra IOMs hjemmeside. De får vanligvis et vedtak med en oppmøtedato ved flyplass og forlater asylmottaket på egenhånd uten eskorte. IOM administrerer imidlertid kun hjemreise med fly, og de som f.eks. av helsemessige årsaker ikke kan reise med fly, kan, som i nevnte sak, risikere å bli utsatt for tvangsmessig hjemsending ved at de uten varsel hentes av polititjenestemenn, får beskjed om at reiseutgift blir belastet og at det iverksettes andre restriksjoner. Dette er behørig dokumentert i en konkret sak. Blant annet underkastes denne gruppe, hvis nevnte sak er generelt illustrerende, sterke restriksjoner ved Trandum Transittmottak, herunder konfiskering av mobiltelefoner og kontinuerlig overvåking. Det skilles med andre ord i utsendingsordningen ikke mellom frivillig retur landeveien og ufrivillig retur uansett uttransporteringsmåte. Dette er svært uheldig da det ikke fremmer frivillige ordninger for de som ikke er flydyktige. Det antas at dette gjelder et lite antall personer, men det bør være en prosedyre som forhindrer det stigma og integritetsbrudd som en tvangsprosedyre medfører for de som underkaster seg frivillighet, uansett hvilke helseforhold de har. Det tenderer i folks rettsoppfatning mot en menneskerettighetskrenkelse at de som har helsesvikt og/eller funksjonshemming utsettes for slik behandling. I nevnte sak er det behørig dokumentert at utreise skulle skje frivillig og alle aktiviteter fra dem saken gjaldt var i tråd med intensjonen om en verdig avreise fra landet.


Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Spørsmålet ble overført fra kommunal- og regionalministeren.

Jeg har forelagt spørsmålet for Politidirektoratet. I politiets samarbeid med IOM om frivillig retur, er det ikke noe som er til hinder for at tilbakevendingen også kan gjennomføres på andre måter enn med fly. Det kan likevel være begrensninger i å gjennomføre en retur på andre måter. Dette gjelder spesielt tilfeller hvis vedkommende personen ikke har reisedokument og/eller mangler visum der dette er nødvendig for å gjennomføre reisen i tråd med internasjonalt regelverk om inn- og utreise samt transitt. Hvis reisen må gjennomføres med båt, tog eller på landevei, kan myndighetene i landene som personen skal reise gjennom nekte innreise eller stille bestemte krav som for eksempel krav til ledsagelse. Politiets erfaring viser at dette varierer fra land til land. IOM har derfor i noen svært få tilfeller ikke kunnet gjennomføre en frivillig retur på en måte som søkeren har bedt om.

Tyske myndigheter tillater ikke transitt på landevei uten ledsagelse fra politimyndigheter. Politiet måtte derfor overta ansvaret for returen til hjemlandet. På grunn av samarbeid som politiet har med andre europeiske land, kunne reisen dermed gjennomføres uten bruk av fly, i tråd med det ønsket som vedkommende hadde gitt uttrykk for.

Ordningen med frivillig retur er nå ute på anbud og Politidirektoratet vil i løpet av høsten 2005 inngå en ny kontrakt. I de nye kontraktsvilkårene er det tatt inn et vilkår om at andre befordringsmidler enn fly kan benyttes dersom dette er hensiktsmessig. Hvis de som administrerer ordningen unntagelsesvis ikke har mulighet for å gjennomføre en frivillig returreise på ønsket måte, må politiet påta seg oppgaven og sørge for at reisen gjennomføres mest mulig i tråd med intensjonene i ordningen om frivillig retur. Andre lands regler kan imidlertid fortsatt medføre behov for ledsagelse. Dette vil bli fulgt opp av Politidirektoratet.