Skriftlig spørsmål fra May Hansen (SV) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:853 (2004-2005)
Innlevert: 06.06.2005
Sendt: 07.06.2005
Besvart: 15.06.2005 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

May Hansen (SV)

Spørsmål

May Hansen (SV): Styret i vann- og renovasjonsselskapet Movar ser meget alvorlig på situasjonene knyttet til den kommende sivile flyplassen på Rygge som en mulig forurenser av Vansjø. Forsvaret planlegger å anlegge en avisningsplattform rett over råvannsledningen for drikkevann noe som er en uakseptabel plassering i forhold til den forurensningsfaren kjemikalier for avisning representerer. Det kan bli nødvendig ikke bare å flytte vannledningen men også vanninntaket.
Hva vil statsråden gjøre med dette?

Begrunnelse

Statsråden kjenner godt til den prekære situasjonen som er i Vansjø med oppblomstring av giftalger hvert år. Det har de tre siste årene vært badeforbud i store deler av Vansjø i drikkevannskilden til 60 000 mennesker. En sivil flyplass vil bety en ekstra belastning for vassdraget. Kommunene rundt har sagt ja til flyplass hvis det blir nullutslipp til Vansjø, noe som er umulig med dagens teknologi.

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Jeg er som miljøvernminister svært opptatt av forurensningssituasjonen i Vansjø, og jeg har derfor engasjert meg i å styrke arbeidet med å bedre vannkvaliteten i vassdraget. Det er derfor viktig at de miljømessige konsekvensene av å åpne for sivil luftfart ved Rygge flyplass blir grundig vurdert i forbindelse med utslippstillatelsen etter forurensningsloven for flyplassen.

Spørsmålet om utslippstillatelse for flyplassen er til behandling hos fylkesmannen i Østfold, og Miljøverndepartementet er klagemyndighet i saken. Forhold knyttet til forurensning av drikkevann vil være vurderingstema i forbindelse med utslippstillatelsen, og jeg kan av den grunn ikke kommentere representantens spørsmål så lenge avrenningsproblematikken ved etablering av flyplassen er til vurdering hos fylkesmannen.