Skriftlig spørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:854 (2004-2005)
Innlevert: 07.06.2005
Sendt: 07.06.2005
Besvart: 14.06.2005 av moderniseringsminister Morten Andreas Meyer

Rolf Terje Klungland (A)

Spørsmål

Rolf Terje Klungland (A): Har departementet vurdert avhending til kommunen ved salg av offentlig eiendom på Fornebu for å sikre allmennhetens interesser og offentlig eie av strandarealene?
Begrunnelse

Statsbygg har lagt ut området for Fornebu Marina og Mar Tek Marina for salg. Dette innbefatter blant annet 110 meter med offentlig strandlinje. Dette er strandarealer som ligger i et av landets tettest befolkede områder. Viser til flere oppslag i Asker og Bærums Budstikke, senest 4. juni 2005, om dette salget og frykt for at svekker allmennhetens interesser.

Morten Andreas Meyer (H)

Svar

Morten Andreas Meyer: Statsbygg har i oppgave å realisere statens arealer på Fornebu. Salg av marinaene er del av dette oppdraget. Ut fra prinsippene om salg til markedspris, er det ikke vurdert direktesalg til kommunen. Marinaområdene er uregulert, men selges med etablert marinavirksomhet. Det legges til grunn at området i fremtiden vil få den arealbruk som fremgår av Kommunedelplan 2 for Fornebu, hvor sjøområdet er avsatt til småbåthavn og landarealene til LNF-område. I salgsprospektet er kjøperne gjort kjent med Bærum kommunes krav om tingslysing av ferdselsrett/kyststi på eiendommen. I tillegg har Statsbygg klausulert i salgskontrakten at båtplassene skal være tilgjengelige for allmennheten. Disse vilkårene vil sikre allmennhetens interesser. At marinaene legges ut for salg i markedet, vil derfor ikke svekke allmennhetens tilgang til strandlinjen.

Jeg viser for øvrig til at allmennhetens interesser er tillagt stor betydning ved gjennomføringen av statens eiendomssalg på Fornebu. Nærmere halvparten av statens arealer er avsatt til grøntområder, friluftsarealer og naturreservater i Kommunedelplanen for Fornebu. Langs sjøsiden planlegger staten, Bærum og Oslo kommune en kyststi, som gjør hele strandsonen tilgjengelig for allmenn ferdsel. Deler av kyststien er alt opparbeidet. Unntatt fra dette er naturreservatene, inkl. buffersone. Naturreservatene forblir i statlig eie og forvaltes av Direktoratet for naturforvaltning.