Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:856 (2004-2005)
Innlevert: 07.06.2005
Sendt: 07.06.2005
Besvart: 15.06.2005 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): Hvordan vil statsråden bidra til at E6-utbyggingen Vindalsliene-Fossum blir forlenget med 900 meter, noe som vil innebære en mer effektiv bruk av økonomiske ressurser samt forbedre trafikkavviklingen og trafikksikkerheten på strekningen?Begrunnelse

Gjennomføringen av E6-prosjektet Løklia-Vindalsliene har krevd mye steinmasse. Disse steinmassene er tatt ut i parsellen Vindalsliene-Fossum, som ligger i direkte forlengelse av det pågående prosjektet. Nå er fjelluttaket kommet så langt at man vil kunne ferdigstille ytterligere 900 meter ny E6. Problemet er imidlertid at det ikke finnes midler til ferdigstillelse, dette til tross for at etaten hadde ledig mellom 6-700 millioner ved siste årsskiftet.
I tillegg til den økonomiske gevinsten, vil man også oppnå en bedre trafikkavvikling på strekningen. Det vil derfor være av stor betydning for alle parter at man kunne ferdigstille hele strekningen under ett.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Prosjektet Løklia-Vindalsliene på E6 i Sør-Trøndelag ble tatt opp til bevilgning i forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2004. En forlengelse av prosjektet med om lag 900 meter til Fossum, vil ifølge Statens vegvesen innebære en merkostnad på 15-20 mill. kr. I Statens vegvesens forslag til handlingsprogram for perioden 2006-2009 er det først funnet rom for å prioritere midler til den planlagte videreføringen av arbeidene på E6 i Soknedalen i siste del av fireårsperioden.

Hele bevilgningen til investeringsformål innenfor Statens vegvesens budsjett er øremerket til konkrete prosjekter. Følgelig kan ikke midlene omdisponeres til nye prosjekter, uten at dette vil medføre at allerede prioriterte prosjekter ikke kan gjennomføres som forutsatt. Jeg vil imidlertid vurdere mulighetene for å prioritere en utvidelse av prosjektet i forbindelse med arbeidet med statsbudsjettet for 2006.