Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:855 (2004-2005)
Innlevert: 07.06.2005
Sendt: 07.06.2005
Besvart: 15.06.2005 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): På hvilken måte vil statsråden bidra til at bonde Knut Hermo skal kunne gjenoppta den tradisjonsrike seterdriften på Råvolden, som ligger på grensen til Forollhogna Nasjonalpark?

Begrunnelse

Midtre Gauldal kommune vedtok den 24. januar 2005 at bonde Knut Hermo skulle få dispensasjon fra forskrift om vern av Forollhogna Nasjonalpark, slik at han kunne gjenoppta tradisjonell seterdrift på Råvollen. Bonden ønsker å gjenoppta seterdriften fordi omleggingen til økologisk drift på gården, har økt behovet for beite til dyrene. Dispensasjonen ble gitt med hjemmel i forskrift om vern av Forollhogna Nasjonalpark § 4: Generelle dispensasjonsbestemmelser.
Dette vedtaket ble omgjort av Direktoratet for naturforvaltning. Knut Hermo har så klaget denne omgjøringen inn for Miljøverndepartementet.

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Til orientering har Direktoratet for naturforvaltning lagt til grunn at Midtre Gauldal kommune - ved å gi tillatelse til oppføring av driftsbygninger og anlegg av traktorveg i Forollhogna nasjonalpark - har fattet et vedtak som det ikke er hjemmel for etter verneforskriftene. Kommunens vedtak er opphevet av Direktoratet for naturforvaltning fordi det er ansett for å være ugyldig på grunn av at kommunen ikke hadde kompetanse til å fatte et slikt vedtak.

Departementet må som klageorgan ta stilling til hvorvidt kommunen hadde kompetanse til å fatte et slikt vedtak som de gjorde, og subsidiært - dersom slik kompetanse skulle foreligge - må selve skjønnsutøvelsen vurderes.

Spørsmålet er formulert på en måte som legger til grunn et bestemt resultat av departementets behandling av den pågående klagesak. Jeg ønsker ikke å forskuttere denne klagebehandlingen, og ber om forståelse for at saken behandles av departementet etter saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven.