Skriftlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:857 (2004-2005)
Innlevert: 07.06.2005
Sendt: 08.06.2005
Besvart: 14.06.2005 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): I Mangfoldsmeldingen skrives det om rekruttering av minoriteter:"[...] statens behov for å være en foregangssektor tilsier at staten som arbeidsgiver fortsatt må holde et høyt trykk på arbeidet."
Mener statsråden hun holder høyt trykk på arbeidet med å være en god foregangssektor, når hun lar være å ansette en kvalifisert kvinne med minoritetsbakgrunn, i tråd med utlysingstekst i annonse, og heller endrer kvalifikasjonskravene og kvoterer inn en partifelle uten erfaring fra integrerings- og inkluderingsarbeidet?

Begrunnelse

Jeg ber om å få en redegjørelse for prosessen rundt utnevnelsen av ny direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) og innsyn i innstilling og begrunnelse fra rekrutteringsfirmaet med ansvar for ansettelsen.
I mangfoldsmeldingen, St.meld. nr. 49 (2003-2004), refereres det til Handlingsplanen mot rasisme og diskriminering:
Regjeringen har i Handlingsplan mot rasisme og diskriminering (2002-2006) fremmet flere tiltak for å øke andelen personer med innvandrerbakgrunn til statlig sektor. Dette er tiltak for å bidra til planmessig rekrutteringsarbeid. For å understreke viktigheten av mangfold har Regjeringen bl.a. oppfordret statlige virksomheter til å ta inn følgende formulering i statlige stillingsannonser: "Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen".
Det er uklart om statsråden mener det viktigste er at teksten står der, eller om det viktigste er at departementet følger opp det som står der.
Fra Skatteetatens arbeid konkluderes det med følgende: "Tre viktige lærdommer kan trekkes fra prosjektet: Lederforankring er alfa og omega, små informasjonsdryss er viktigere enn store kampanjer, og det er viktig å utnytte informasjonskanaler som allerede eksisterer."
Det virker uklart om statsråden slutter opp om den statlige strategien for rekruttering av minoriteter er ledelsesforankret i Kommunal- og regionaldepartementet.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Jeg er fortsatt av den oppfatning at det er behov for at staten holder høyt trykk når det gjelder å sikre rekruttering av minoriteter, og at staten skal være en foregangssektor. Andelen ansatte med innvandrerbakgrunn i Kommunal- og regionaldepartementet var 12,4 pst. ved siste kartlegging som fant sted høsten 2004.

Når det gjelder tilsetting av direktør i det nye Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) ble stillingen første gang utlyst 17. februar det kom da 15 søknader. Andre gangs utlysing fant sted 14. april og det kom inn ytterligere 8 søknader. Det ble brukt et rekrutteringsfirma, dels for å foreta søk blant aktuelle kandidater dels som rådgivere i sluttfasen av prosessen. Begrunnelsen for å foreta søk blant aktuelle kandidater og for å lyse stillingen ut på nytt, var for å få et bredere søkergrunnlag.

IMDI vil få mange viktige oppgaver og skal bl.a. bidra til at integrering av nyankomne og et mangfoldsperspektiv i tjenesteytingen gjennomsyrer hele forvaltningen. En av de viktigste oppgavene blir å drive påvirkningsarbeid overfor kommunesektoren. Inngående kjennskap nettopp til denne sektoren som direktør er derfor en viktig kvalifikasjon.

Samtidig blir det en stor utfordring for det nye direktoratet og ledelsen der å få ulike statlige etater til å samhandle i spørsmål knyttet til integrering og inkludering, enten det gjelder direkte i forhold til deres interne arbeid eller som lovgiver og påvirker i forhold til andre sektorer, både innenfor det offentlige og privat sektor. Da er det heller ingen ulempe at direktøren har bakgrunn fra departementene og fra næringslivet.

For meg har erfaring med arbeid med integrering og mangfold vært sett på som en fordel, men ikke noe absolutt krav. Dette fremgår også av utlysingsteksten. En leder skal oppnå forventede resultater gjennom sine medarbeidere, og lederegenskaper/-ferdigheter må derfor tillegges betydelig vekt. Det har vært et annet moment som har vært viktig for meg i tilsetting av direktør.

Direktoratet skal ikke bare forvalte den "smale" integreringspolitikken knyttet til bosetting, introduksjonsprogram og norskopplæring. Dette er arbeid UDI i dag klarer tilfredsstillende. Men jeg ønsker et større og bredere politisk fokus. Derfor har vi valgt å skille ut dette arbeidet fra UDI og opprettet et eget direktorat. IMDI skal ha tett dialog med og samlokaliseres med UDI.

At man skal anlegge et bredere perspektiv på integrerings- og mangfoldsarbeidet, slik det blant annet beskrives i St.meld. nr. 49 (2003-2004) Mangfold gjennom inkludering og deltagelse - ansvar og frihet, krever også nye måter å arbeide på. Det stiller krav til behovet for kompetanse hos ledelsen, herunder ledererfaring og strategisk forståelse.

Et slikt integrerings- og mangfoldsperspektiv vil være knyttet opp mot blant annet Regjeringens arbeid for modernisering av offentlig sektor og bekjempelse av fattigdom, hvor vi må erkjenne at personer med innvandrer-/minoritetsbakgrunn nok vil være viktige målgrupper. Tilsvarende må dette arbeidet knyttes opp mot arbeidslivet og arbeidsmarkedet i større grad enn det som har vært tilfellet hittil. Alt dette er viktig for vellykket integrering og inkludering og for å gi innvandrere mulighet er til å lykkes i Norge.

Skal vi lykkes med dette arbeidet, er vi avhengig av å ha en leder med nødvendig påvirkningskraft og som kan bringe nye perspektiver inn i arbeidet. Jeg mener at Osmund Kaldheim har de personlige og kvalifikasjonsmessige egenskapene, samt den allsidige bakgrunnen som skal til i en slik jobb - og som har det utvidede perspektivet jeg ønsker å legge på integrerings- og mangfoldspolitikken fremover.

Når det gjelder innsyn i innstilling og begrunnelse fra rekrutteringsfirmaet berører det personlige forhold og avslås med henvisning til forvaltningslovens § 13 og offentlighetsloven § 5a.

Vedlegg til svar:

Søkerliste følger som vedlegg.