Skriftlig spørsmål fra Eirin Faldet (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:866 (2004-2005)
Innlevert: 09.06.2005
Sendt: 10.06.2005
Besvart: 22.06.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A): Vil statsråden sørge for å innføre nasjonale retningslinjer med krav om tomannsbetjente ambulansebiler og krav til responstid og bedret utdanning av ambulansepersonell?Begrunnelse

Ambulansetjenesten i Nord-Østerdal og i hele Norge er under stadig press, og utsatt for store innsparinger. Dette svekker folks helsetilbud vesentlig. Jeg ber om at det innføres responstid for ambulansetjeneste. Det handler om liv eller død. Det er også svært bekymringsfullt at i forbindelse med de store omstruktureringer og diskusjoner innen sykehussektoren og blant annet prosjekt 2020 for Sykehuset Innlandet, så reduseres andre og viktige helsetilbud i det stille, herunder ambulansetjenesten. Dette er også tiltak som svekker folks helsetilbud vesentlig.
I Nord-Østerdalen har de fem sykebiler som er plassert på Koppang, Rendalen, Folldal, Tynset og Tolga. Det foreslås nå at bilen på Tolga stasjoneres fast på Tynset på dagtid, men at tilbudet på natt og i helger tas bort. Dagstasjonering på Tynset er ok, men reduksjonen med 1 bil på kveld, natt og helger er ikke ok for befolkningen i regionen. Dette betyr i praksis kun en sykebil på natt stasjonert på Tynset sykehus og som da skal dekke et svært stort omland: Tynset, Alvdal, Tolga og Os. Og er da en sykebil ute i tjeneste, med tur til Elverum, så vil det gå lang tid før ny sykebil fra andre stasjoneringssteder i regionen kommer til syk pasient i ytterkantene. Dette er ikke godt nok.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus trådde i kraft 1. april i år, og omfatter legevaktordningen, den medisinske nødmeldetjenesten og ambulansetjenesten. Som et ledd i arbeidet med forskriften, har spørsmålet om det skal fastsettes konkrete krav til responstider i tråd med anbefalingene i NOU 1998:9 blitt utredet og vurdert. I St.prp. nr. 1 (2004-2005) redegjøres det for arbeidet som er gjort.

Tidligere har det til dels vært store forskjeller i bemanning, kompetanse og beredskap. Den nye forskriften stiller krav som vil bedre kvaliteten og gjør den akuttmedisinske tjenesten mer likeverdig for hele befolkningen. Det stilles blant annet krav om:

- Ambulansene skal være tomannsbetjente

- Relevant kompetanse hos ambulansepersonellet

- Ambulansene skal som hovedregel være bemannet med tilstedevakt, som innebærer at ambulansepersonell i vakt skal oppholde seg i umiddelbar nærhet av ambulansen.