Skriftlig spørsmål fra Olemic Thommessen (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:870 (2004-2005)
Innlevert: 10.06.2005
Sendt: 10.06.2005
Besvart: 20.06.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Olemic Thommessen (H)

Spørsmål

Olemic Thommessen (H): Hvordan vurderer statsråden viktigheten av et godt undervisningstilbud til pasienter i rusinstitusjoner, i lys av rusreformens intensjoner om å styrke tjenestetilbudet til rusmisbrukere, både sosial- og helsefaglig?

Begrunnelse

Undertegnede har mottatt en henvendelse fra Dokka videregående skole, avdeling Hov. Skolen er i dag en del av behandlingstilbudet til pasientene ved Statens klinikk for narkomane i Hov. I forbindelse med at det i løpet av vinteren er ansatt nye enhetsledere ved klinikken, har det blitt gitt uttrykk for at skolen i fremtiden skal få disponere mindre av pasientenes behandlingstid, og at det skal gis mer rom til ordinær rusbehandling. Skolens rolle i behandlingstilbudet på Hov skal i fremtiden bare være et supplement til den behandlingen som gis ved klinikken. Skolen peker på at lærerne har lang erfaring med å drive skole på rusinstitusjonen, og undrer seg over at de ikke har blitt spurt til råds om behandlingsopplegget. De stiller også spørsmålstegn ved om de bebudede endringene er i tråd med helseregionens strategier for rusbehandling.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: I arbeidet med planlegging av gjennomføring av rusreformen ble det gjort en omfattende kartlegging av alle de behandlingsinstitusjoner for rusmiddelmisbrukere og som enten var i fylkeskommunalt eie eller private institusjoner som hadde avtale med fylkeskommunene. Dette kartleggingsarbeidet innholdt også en nærmere beskrivelse av innholdet i de behandlingsformene og det faglige innhold som den enkelte institusjon tilbød. Disse beskrivelsene viste at det var store variasjoner i det faglige innholdet institusjonene imellom. Mange institusjoner hadde i stor grad et behandlingsinnhold med hovedvekt på sosialfaglige og sosialpedagogiske metoder, mens andre hadde et mer medisinsk faglig innhold i sin behandling.

For å ta hensyn til det tverrfaglige innholdet som alle behandlingsinstitusjonene som helhet representerte, valgte man ved gjennomføringen av rusreformen å definere den behandling som rusmiddelmisbrukere skulle tilbys innen spesialisthelsetjenesten for tverrfaglig spesialisert behandling. Denne tverrfagligheten er også viktig å ivareta i den videre utvikling av behandlingstilbudene for rusmiddelmisbrukere innen spesialisthelsetjenesten.

Det er til enhver tid opp til de regionale helseforetakene, i dette tilfellet Helse Øst RHF å tilby og videreutvikle de behandlingstilbud for rusmiddelmisbrukere som denne gruppen pasienter har behov for. I dette inngår også å gi tilbud til opplæring der dette vurderes som viktig og nødvendig.

Jeg har i sakens anledning innhentet informasjon fra Helse Øst RHF om at de fortsatt ønsker å ha et skoletilbud fra Dokka videregående skole ved Statens klinikk for narkomane.

Jeg viser også til svar fra statsministeren på spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 862 fra stortingsrepresentant Karin Andersen. I dette svaret understrekes det at Regjeringen er opptatt av at rusmiddelmisbrukere skal få god opplæring som del av et helhetlig behandlings- og rehabiliteringsopplegg.