Skriftlig spørsmål fra Inger S. Enger (Sp) til justisministeren

Dokument nr. 15:876 (2004-2005)
Innlevert: 13.06.2005
Sendt: 13.06.2005
Besvart: 16.06.2005 av justisminister Odd Einar Dørum

Inger S. Enger (Sp)

Spørsmål

Inger S. Enger (Sp): Vil statsråden sørge for snarlig fastsettelse av forskriften som begrenser innløsning av festetomter på landbrukseiendommer?

Begrunnelse

Endringene i tomtefesteloven trådte i kraft 1. november 2004, og allerede i juli fjor sendte departementet ut forslag til ny "landbruksforskrift" på høring. Høringsfristen var på bare fire uker. Departementet avholdt høringsmøte i august. Likevel er forskriften om innløsningsrett ikke fastsatt.
Justisministeren har uttalt både i media og ved behandling av tomtefesteloven i Odelstinget, at det legges vekt på at landbrukseiendommer i stor grad skal skjermes mot innløsning av fritidstomter. Det haster med å få forskriften på plass for å sette denne intensjonen ut i livet. Eiere av landbrukseiendommer mottar nå varsel med krav om innløsning neste år, uten å ha regler å forholde seg til for å vurdere om de kan motsette seg innløsningskravet eller ikke.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Stortingsrepresentant Inger S. Enger viser i sin nærmere begrunnelse for spørsmålet til et høringsmøte august 2004 og et forslag til forskrift som departementet sendte ut før dette, og legger til grunn at det likevel ikke ble gjort endringer i forskrift 8. juni 2001 nr. 570 om tomtefeste m.m. Stortingsrepresentanten synes videre å legge til grunn at det pr. i dag ikke gjelder noen forskrift som begrenser innløsningsretten for festetomter som hører til landbrukseiendommer.

Men etter departementets høringsmøte 20. august 2004 ble endringer i forskrift 8. juni 2001 nr. 570 om tomtefeste m.m. fastsatt ved kgl.res. 15. oktober 2004, med iverksetting fra 1. november 2004 og nærmere overgangsregler. Den forskriftsparagrafen som knytter seg til fullmaktsbestemmelsen i lov 20. desember 1996 nr. 106 om tomtefeste § 34 tredje ledd (om landbruksunntaket ved innløsning av festetomter), fikk etter dette følgende ordlyd:

"§ 4. (Innløysing av tomt til fritidshus når tomta høyrer til ein landbrukseigedom)

Ved krav om innløysing av tomt festa bort til fritidshus som høyrer til ein landbrukseigedom, kan bortfestaren i staden tilby festaren lenging på same vilkår som før etter lov om tomtefeste § 33. Dette gjeld likevel berre dersom

a) det landbruksarealet som høyrer til eigedomen, med tillegg av rettar og lunnende, ikkje er vesentleg større enn det som trengst for å gje eigaren (brukaren) med huslyd trygge økonomiske kår, og

b) eigedomen ikkje er mindre enn at det den kastar av seg som jord-, skog- eller hagebruk, gjev eit tilskot å rekne med for levekåra til eigaren (brukaren) med huslyd, og

c) inntekta frå festetomtene til saman utgjer ein tidel eller meir av totalinnkoma ved drift av eigedomen som jord-, skog- eller hagebruk, og

d) eigedomen blir driven som sjølvstendig eining innan landbruket, eller - dersom gardsdrifta til så lenge er nedlagt eller jorda er leigt bort - det må reknast med at eigedomen kan kome i drift att som sjølvstendig eining før det er gått 5 år frå gardsdrifta blei nedlagt eller jorda blei leigt bort."

Samme dag som den kgl.res. ble fremmet, 15. oktober 2004, sendte imidlertid Justisdepartementet på høring spørsmålet om en endring av denne forskriftsparagrafen. Høringsbrevet tok særlig opp spørsmålet om endringer i den retning å utvide landbruksunntaket, altså å innsnevre festerens innløsningsrett i større grad enn gjeldende forskrift gjør. Høringsfristen var satt til 15. desember 2004. Departementet arbeider for tiden med spørsmålet om endring av tomtefesteforskriften.