Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:885 (2004-2005)
Innlevert: 14.06.2005
Sendt: 15.06.2005
Besvart: 27.06.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): Kan jeg be om å få oversendt rapporten fra Kreftregisterets undersøkelse av forekomsten av krefttilfeller langs høyspenttraseen på Årum i Fredrikstad?

Begrunnelse

Beboerne på Årum i Fredrikstad har arbeidet for at den nye høyspentledningen gjennom bebyggelsen skal legges i bakken. I arbeidet for dette, har Kreftregisteret foretatt en undersøkelse av krefttilfellene i området. Den har vært lovet ferdig til medio april.
Undersøkelsen er av stor interesse for vurderingen av faremomentene luftstrekket i denne område utgjør for beboerne. Det vises i den sammenheng til tidligere undersøkelser som bekrefter betydelig hyppigere forekomst av leukemi blant barn som bor nærmere enn 200 meter fra høyspentledninger i forhold til andre.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Da det blant beboerne i Årum i Fredrikstad har vært uttrykt bekymring for at det foreligger en sammenheng mellom kraftledningen som går gjennom boligområdet og flere tilfeller av kreftsykdom blant beboerne, ba Helsedepartementet sommeren 2004 Kreftregisteret om å kontakte kommunehelsetjenesten i Fredrikstad for å tilby sin bistand. Kreftregisteret bistår jevnlig kommunehelsetjenesten i kommuner der det foreligger mistanke om overhyppighet av kreft, og har gode erfaringer med et slikt samarbeid. Ofte kan kreftforekomsten forklares ut i fra befolkningens alderssammensetning og individuell levemåte. Kreftregisteret har erfaring med at en grundig analyse og nær kommunikasjon med berørte parter er viktig i slike saker, og at Kreftregisterets involvering kan forebygge unødvendig engstelse og frykt blant befolkningen.

Kreftregisteret har nå kartlagt krefttilfeller blant beboerne i Årum, og vil vurdere om det er grunnlag for å anta at det er en overhyppighet av krefttilfeller blant beboerne der. Kreftregisterets arbeid i forbindelse med kartlegging av kreftforekomsten kan imidlertid ikke bidra til ny kunnskap om helseeffekter fra høyspentanlegg generelt.

Departementet har bedt Kreftregisteret om å utarbeide en rapport som analyserer forekomsten av krefttilfeller i Årum. Departementet har foreløpig ikke mottatt denne rapporten. Kreftregisteret opplyser at det underveis i arbeidet har vært behov for bistand bl.a. fra Datatilsynet og Statistisk sentralbyrå for å kvalitetssikre data. Dette har forsinket arbeidet. Jeg har imidlertid fått forsikringer om at Kreftregisteret prioriterer dette arbeidet høyt, og at rapport vil sluttføres i løpet av kort tid. Når rapporten foreligger, vil jeg sørge for at beboerne i Årum og i Fredrikstad kommune straks blir informert om resultatene, og rapporten vil selvsagt også være tilgjengelig for offentligheten.