Skriftlig spørsmål fra Heidi Sørensen (SV) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:886 (2004-2005)
Innlevert: 14.06.2005
Sendt: 15.06.2005
Besvart: 27.06.2005 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Heidi Sørensen (SV)

Spørsmål

Heidi Sørensen (SV): Tidligere konsekvensutredninger av riksveg 2 mellom Kløfta og Kongsvinger var basert på tofelts veg og alternative traseer.
Er miljøvernministeren enig med fylkesmannen i Hedmark i at endrede forutsetninger med firefelts motorveg medfører store miljø- og landbruksmessige konsekvenser som gjør at konsekvensutredning av riksveg 2 ikke kan baseres på oppstykkede reguleringsplaner på kommunenivå, men at det må utarbeides fylkesdelplan med tilhørende konsekvensutredning for hele vegstrekningen?

Begrunnelse

Det oppleves som et demokratisk problem at behandlingen av en firefelts motorveg mellom Kløfta og Kongsvinger baserer seg på kommunale vedtak om vegtrasé som er vedtatt på grunnlag av konsekvensutredning av kun tofelts veg. Dette vil bety at påtenkt vegbredde på 10 meter økes til 20 meter. Det angis også fra Vegvesenet at ny vegnormal kan øke vegbredden ytterligere. Dette er forslag til vegnormaler som fortsatt er på høring, noe som understreker de endrede forutsetninger i forhold til opprinnelige planer. Statens vegvesen forutsetter nemlig i melding om firefelts veg fra Kløfta til Kongsvinger å bygge videre på trasevalgene for tofelts veg i kommunedelplanene i Ullensaker, Nes, Sør-Odal (der vedtaket er overstyrt) og Kongsvinger kommuner. Nordre trasé er omstridt og flere av de berørte kommuner har vedtatt enn annen trasé. Fylkesmannen i Hedmark skriver i brev til Statens vegvesen av 29. mars 2005 at "[...] Som nevnt ovenfor, kan en utvidelse fra tofelts riksveg til firefelts motorveg medføre store miljø- og landbruksmessige konsekvenser. Fylkemannen mener det er viktig at de samlede konsekvensene av en slik endring kommer fram. Utarbeiding av flere reguleringsplaner med oppstykket konsekvensutredning kan svekke oversikten over de samlede konsekvenser av tiltaket og fylkesmannen er av den oppfatning at en beslutning i denne saken ikke kan basere seg på enkeltplaner og utredninger om delstrekninger. Etter fylkesmannens syn er en utvidelse fra tofelts veg til firefelts motorveg en så stor endring at det må utarbeides en fylkesdelplan med tilhørende konsekvensutredning for hele vegstrekningen." De endrede forutsetninger som fylkesmannen peker på, samt hensynet til berørte kommunene som vil ha en annen trasé, tilsier en konsekvensutredning for hele vegstrekningen og at utredningene omfatter flere alternativer.

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Spørsmålet om valg av framtidig trasé for riksveg 2 har vært gjenstand for et grundig utredningsarbeid over flere år. Trafikktallene og gjeldende vegnormaler på det tidspunktet de overordnede planene for trasévalg var til behandling, tilsa at det skulle bygges tofelts veg. På grunn av høyere krav til trafikksikkerhet, er vegnormalene under revisjon. Det innebærer at det har blitt aktuelt å bygge firefelts veg selv om trafikkmengden ikke har økt. Dette betyr at den mest sannsynlige konsekvensen ved utvidelse fra to til fire felt vil være økt arealforbruk, og ikke nødvendigvis mer støy og luftforurensning.

På grunn av innsigelse fra Statens vegvesen ble kommunedelplan for ny riksveg 2 gjennom Sør-Odal kommune behandlet i Miljøverndepartementet. På det tidspunktet var det kjent at det kunne bli aktuelt å bygge firefelts veg. Departementet la imidlertid til grunn at en utvidelse fra to til fire felt ikke gjorde det påkrevd å utrede alle traséalternativer på nytt, og at det var forsvarlig å foreta valg av hovedalternativ slik at en kunne komme videre med detaljplanleggingen. Sentrale forutsetninger for denne beslutningen var at hensynet til støy og luftforurensning ivaretas på en god måte i den videre planprosessen, og at det som grunnlag for detaljplanene skal utarbeides en ny konsekvensutredning som viser hvilke virkninger en firefelts veg vil ha for lokalmiljøet.

Slik jeg oppfatter det, vil en slik konsekvensutredning avklare om det er mulig å bygge en firefelts veg uten at forurensningsnivåene overskrider gjeldende grenseverdier. I den forbindelse vil det også være aktuelt å vurdere ulike avbøtende tiltak og mulig justeringer av linjeføringen, dersom det er nødvendig for å tilfredsstille gjeldende miljøstandarder.

Jeg er informert om at Statens vegvesen i år har startet arbeidet med en ny konsekvensutredning for utvidelsen til firefelts veg for hele strekningen fra Kløfta til Kongsvinger. Utredningsarbeidet tar utgangspunkt i den korridoren som er fastlagt gjennom behandlingen av kommunedelplanene. Det legges altså ikke opp til en ny vurdering av traséalternativer, men utredningen skal være et grunnlag for å få den beste miljøtilpasningen på detaljplannivå. Dette er i tråd med departementets vurdering da innsigelsen til kommunedelplanen i Sør-Odal var til behandling. Jeg kan ikke se at det er grunnlag for å kritisere framgangsmåten til vegvesenet, og er derfor ikke enig i at det er nødvendig å foreta en ny runde med vurdering av alternative traseer som er forkastet i tidligere planprosesser.