Skriftlig spørsmål fra Per Erik Monsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:887 (2004-2005)
Innlevert: 14.06.2005
Sendt: 15.06.2005
Besvart: 20.06.2005 av finansminister Per-Kristian Foss

Per Erik Monsen (FrP)

Spørsmål

Per Erik Monsen (FrP): Vil finansministeren ta initiativ for å få fjernet tollen på soyaolje, eller sørge for en refusjonsordning for varer som gjenutføres til EU, og hva er eventuelt status i denne prosessen?

Begrunnelse

Frem til 2005 ble soyaolje produsert i Norge av Denofa. De la imidlertid ned sin virksomhet 1. januar 2005 og norske produsenter som bruker denne ingrediensen må kjøpe soyaolje fra utlandet.
På soyaolje er det en toll på 14,4 pst. I motsetning til andre importerte råvarer med opprinnelse i EU, er dette en toll som ikke refunderes selv om ferdigvarene gjenutføres til EU.
Dette medfører en konkurransehemming for norske produsenter i forhold til utenlandske.

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Ut fra opplysningene om tollsats og henvisning til Denofas produksjon, vil jeg anta at henvendelsen dreier seg om raffinert soyaolje som hører under tolltariffens varenummer 15.07.9090. Jeg vil i samråd med landbruks- og matministeren vurdere om tollsatsen på raffinert soyaolje kan fjernes. Som omtalt i St.meld. nr. 29 (2003-2004) Om skattereform vil departementet vurdere å fjerne tollsatser på landbruksvarer som ikke har betydning for norsk jordbruk. Beslutning om endring av ordinære norske tollsatser tas av Stortinget i forbindelse med den ordinære budsjettbehandlingen. Jeg tar derfor sikte på å komme tilbake til denne saken i forbindelse med budsjettet for 2006.