Skriftlig spørsmål fra Berit Brørby (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:888 (2004-2005)
Innlevert: 14.06.2005
Sendt: 15.06.2005
Besvart: 22.06.2005 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Berit Brørby (A)

Spørsmål

Berit Brørby (A): Hvordan vil statsråden følge opp Stortingets forutsetninger overfor Statens vegvesen når det gjelder rv 35 gjennom Jevnaker?

Begrunnelse

I Innst. S. nr. 224 (2003-2004) heter det i punkt 4.1 Handlingsplaner Statens vegvesen:

"Komiteen legger til grunn at Statens vegvesen følger opp dei føresetnadene som Stortinget har lagt til grunn ved behandlinga av Nasjonal transportplan 2006-2015, jf. Innst. S. nr. 119 (2000-2001)."

Statens vegvesens handlingsplan for rv 35 er ikke i tråd med Stortingets forutsetninger gitt i Nasjonal transportplan og heller ikke i tråd med det statsråden sa i sitt innlegg i debatten 10. juni d.å., (jf. Innst. S. nr. 224) hvor hun sa:

"Når det gjelder spørsmålet om handlingsplaner, vil jeg forsikre om at vi naturligvis legger til grunn Stortingets behandling av Nasjonal transportplan i utarbeidelsen av disse. Det vil være naturlig å komme tilbake og orientere Stortinget i forbindelse med høstens budsjett om handlingsprogrammet. Budsjettet vil være basert på det arbeid som da er lagt til grunn."

Det siterte utsagnet fra statsråden må få den konsekvens at Statens vegvesen handlingsplaner endres i tråd med Stortingets forutsetninger.
I Innst. S. nr. 119 (2000-2001) Nasjonal transportplan sier flertallet i samferdselskomiteen og i Stortinget at:

"Riksvei 35 Jevnaker-Olimb, auka løyving, l00 mill. kr. Komiteens flertall begrunner vedtaket slik: "Desse medlemmene forutsetter at løyvingane vert sett i samanheng med Regjeringa sitt forslag og at det vert ei rasjonell framdrift i utbygginga.""

Dette skulle ikke kunne misforstås i det hele tatt. Regjeringen foreslo 60 mill. kr til rv 35. Stortingsflertallet plusset på ytterligere 100 mill. kr - til sammen 160 mill. kr.
Denne forutsetning tar ikke Statens vegvesen hensyn til i sitt forslag til Handlingsplan for rv 35.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Statens vegvesens forslag til handlingsprogram for perioden 2006-2015 har vært på høring hos fylkeskommunene, storbyområdene og forsøksområdene. Frist for lokalpolitisk behandling var 1. mai 2005. Vegvesenet arbeider nå med å vurdere om innkomne uttalelser samt eventuelt andre forhold gir grunnlag for endringer av handlingsprogrammet. Endelig forslag til handlingsprogram skal oversendes Samferdselsdepartementet i begynnelsen av august 2005.

Statens vegvesen skal selv fastsette sitt endelige handlingsprogram innen 1. oktober 2005. I perioden fram til fastsettelse av handlingsprogrammet vil det imidlertid være en dialog mellom Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen om håndteringen av mulige gjenstående uenigheter. I den forbindelse vil departementet også ta opp oppfølging av de forutsetninger Stortinget har lagt til grunn ved behandlingen av Nasjonal transportplan for perioden 2006-2015.

På generelt grunnlag vil jeg si at i Vegdirektoratets forslag til handlingsprogram for investeringer på stamvegnettet i perioden 2006-2015 er rammen til ruten rv 35 Jessheim-Hønefoss-Hokksund i første fireårsperiode i sin helhet foreslått benyttet til mindre investeringstiltak. Dette er i tråd med St.meld. nr. 24 (2003-2004) Nasjonal transportplan 2006-2015.

Som følge av Stortingets rammeøkning legges det i siste del av tiårsperioden opp til anleggsstart på prosjektet rv 35 Jevnaker-Olimb, med fullføring etter 2015. Videre fremkommer det i forslaget til handlingsprogram at det er startet et arbeid med å utrede delvis bompengefinansiering av resterende utbedringsarbeider på ruta, og at tilslutning til et slikt opplegg kan føre til forsering av prosjektet Jevnaker-Olimb.

I Statens vegvesens forslag til handlingsprogram fremkommer det videre at prosjektet Jevnaker-Olimb har et kostnadsanslag på 340 mill. kr. Rammen til ruten gir derfor ikke rom for fullfinansiering av prosjektet med statlige midler i tiårsperioden, selv etter de økte rammene Stortinget la til grunn gjennom sin behandling av Innst. S. nr. 240 (2003-2004). Det er derfor ikke grunnlag for å foreslå anleggsstart allerede i første fireårsperiode.