Skriftlig spørsmål fra Sigrun Eng (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:891 (2004-2005)
Innlevert: 15.06.2005
Sendt: 15.06.2005
Besvart: 22.06.2005 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Sigrun Eng (A)

Spørsmål

Sigrun Eng (A): Buskerud sin parallell til Tautra, nemleg fyllingane mellom Steinsfjorden og Tyrifjorden vil finne si løysing dei komande åra. Planarbeidet for å kunne starte opp så snart pengar kjem, var godt i gang, men vart stoppa utan at mange forstår det.
Kan statsråden medverke til at planarbeidet får fortsetja, slik at ein ikkje taper tid før gjenopningarbeidet kan koma i gang?

Begrunnelse

Fyllingane mellom Steinsfjorden og Tyrifjorden er i dag som ein propp for gjennomstrømming og utskifting av vatn i Steinsfjorden. I mange år har det vori gjort mykje lokalt for å få til redusert avrenning ifrå landbruk og spreidd busetnad. Ringerike og Hole kommune har gjort det som dei har vorti pålagt, nemleg sørga for at tilsiget ifrå omkringliggjande område avtek. Det har vori brukt fleire titals mill. kr, og arbeidet er inne i ei sluttfase. År om anna blomstrar blågrønalgeproduksjonen opp til eit faretruande nivå. Ungar kan ikkje bade, dyr kan ikkje drikke vatnet og den unike krepsestamma står ifare for å døy ut.
Gjennom fleire år har dette vori ein gjengangar i spørsmål og omtale.
I årlege budsjett har og saka vori omtala. Ved rullering av NTP vart saka sett inn i ein plan der fleirtalet meiner at desse fyllingane skal skiftast ut. Distriktskontoret i Øvre Buskerud starta planleggingsarbeidet for å vera klar, når pengar kjem.
Så har dette distriktskontoret fått beskjed ifrå sitt overordna kontor at planlegginga skal opphøyre.
Mange som sette sin tillit til at denne saka endeleg kunne finne si løysing, er frustrert og resignerer på korleis Stortingsvedtak blir praktisert. Kommunale politikarar synes det er vanskeleg å fortelja innbyggjarane at denne naturperla ikkje no heller blir tatt på alvor.
NIVA har også hatt eit utredningsprosjekt på gang, stoppa av pengemangel. Tida går men lite skjer, det er kanskje ikkje nødvendig med meire utrendingsarbeid, men handling. Difor ville det truleg vera i vår felles interesse at Vegvesenet hadde fått sine avklarte planar klare så fort som råd. Så får vi politikarar ta kampen om når prosjektet kan få middlar i neste runde.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Jeg viser til svar på spørsmål nr. 241 og nr. 246 av henholdsvis 7. og 8. mars 2002.

Utredningsarbeidet for å bedre vannkvaliteten i Steinsfjorden startet tidlig på 1990-tallet. På bakgrunn av et forprosjekt, datert juni 1998, om vannutskifting i Steinsfjorden, anbefalte Statens vegvesen å skifte ut vegfyllinger i nåværende E16 med bruer for å øke gjennomstrømningen av vann mellom Tyrifjorden og Steinsfjorden.

I St.meld. nr. 46 (1999-2000) Nasjonal transportplan 2002-2011 heter det at prosjektet kan være aktuelt i siste del av tiårsperioden (2006-2011), og i Statens vegvesens handlingsprogram for perioden 2002-2011 er prosjektet oppført med 60 mill. 2002-kr etter 2006. Stortinget vedtok i forbindelse med behandlingen av St.meld. nr. 24 (2003-2004) Nasjonal transportplan 2006-2015 å øke rammene til vegformål med blant annet 50 mill. kr til E16 Steinsfjordbru. I Statens vegvesens forslag til handlingsprogram for perioden 2006-2015 er det ikke funnet rom for prosjektet i første fireårsperiode, men det er oppført med 100 mill. kr etter 2009. Dette er basert på foreliggende kostnadsoverslag for prosjektet. I den fylkeskommunale behandlingen av forslaget til handlingsprogram har BTV-rådet (Buskerud, Telemark og Vestfold) sluttet seg til Statens vegvesens prioriteringer.

Statens vegvesen opplyser at reguleringsplanleggingen er stilt i bero i påvente av endelig fastsettelse av handlingsprogram. Prosjektets omfang gjør imidlertid at etaten regner det som mulig å kunne fullføre reguleringsplanleggingen innenfor et relativt kort tidsrom når en realisering av prosjektet nærmer seg. Det pågår arbeid, i regi av NIVA, med å klargjøre miljøeffektene av å åpne steinfyllingen. Dette vil være et viktig grunnlag for den videre planleggingen av prosjektet.

Statens vegvesen skal fastsette endelig handlingsprogram innen 1. oktober 2005. I perioden fram til fastsettelse av handlingsprogrammet vil det være en dialog mellom Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet. Jeg vil i den forbindelse drøfte spørsmålet om videre planlegging og prioritering av prosjektet med etaten.