Skriftlig spørsmål fra Marit Nybakk (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:922 (2004-2005)
Innlevert: 20.06.2005
Sendt: 20.06.2005
Besvart: 28.06.2005 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): Sjøforsvaret har alt sitt vedlikehold samlet i Forsvarets logistikkorganisasjons tunge verksteder (FLO/TV).
Ser statsråden spesielle utfordringer for Sjøforsvaret ved eventuell omgjøring av FLO/TV til et aksjeselskap (AS), og hvilke sikkerhetsutfordringer kan oppstå ved etablering av sivil næringsvirksomhet på militære baser?Begrunnelse

Etter oppdrag fra Forsvarsdepartementet utreder Forsvarets logistikkorganisasjon grunnlaget for å omdanne FLO/TV til statseid aksjeselskap. I løpet av utredningen er det kommet fram klare synspunkter fra generalinspektøren for Sjøforsvaret, som mener det er hensiktsmessig at den maritime delen i FLO/TV beholdes som en samlet organisasjon i Forsvarets Militære Organisasjon (FMO).
Vedlikeholdsmessig er Sjøforsvaret i en særstilling ved at forsvarsgrenen, i motsetning til Hæren og Luftforsvaret, ikke vil ha noen vedlikeholdskapasitet tilbake i egen organisasjon (FMO) ved en utskilling av FLO/TV til et AS. Dette gir stor fallhøyde, og ved en eventuell konkurs i dette AS står Sjøforsvaret tilbake uten kompetanse og kapasitet.
Etter sigende har Forsvarets sikkerhetsavdeling (FSA) i egen rapport gjort rede for sikkerhetsutfordringene ved en åpning av baser for sivil næringsdrift. En slik åpning av baser kan trolig medføre investeringer i bygningsmasse, sikringstiltak og vaktpersonell. Jeg vil også anta at allierte fartøyer, spesielt fra USA, vil vurdere anløp på Haakonsvern på en annen måte enn i dag dersom basen er åpen for sivil næringsdrift.
Jeg er klar over at eierskap og struktur for Forsvarets tunge verksteder vil bli behandlet av Stortinget høsten 2005.

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: Ved behandlingen av Innst. S. nr. 234 (2003-2004), jf. St.prp. nr. 42 (2003-2004) om den videre moderniseringen av Forsvaret i perioden 2005-2008, sluttet Stortinget seg til at FLO/TV snarest mulig og senest innen utgangen av 2008 skal omorganiseres til statlig/privat eid aksjeselskap, skilt ut fra Forsvarets organisasjon. Det vises også til korrespondanse i forbindelse med Stortingets behandling av Innst. S. nr. 137 (2004-2005), jf. Dokument nr. 8:37 (2004-2005), der det fremgår at Forsvarsdepartementet tar sikte på å komme tilbake til Stortinget i saken i løpet av høsten 2005. Jeg viser for øvrig til svar på spørsmål nr. 8 i spørretimen 18. mai 2005.

Ved en omorganisering av FLO/TV til aksjeselskap vil det være viktig at alle forsvarsgrenene, herunder Sjøforsvaret, sikres tilstrekkelig bestillerkompetanse, både når det gjelder kapasiteter og vedlikeholdstjenester. FLO/TV som aksjeselskap vil være et viktig bidrag til å styrke forsvarsgrenenes operative evne, og sikre utviklingen av gripbare/deployerbare enheter og mobile logistikkelementer. FLO/TV skal derfor kunne tilby alle forsvarsgrenene tjenester på høyt nivå hva angår service, kvalitet, tilgjengelighet og kompetanse. Aksjeselskapet skal dessuten kunne ivareta den materiellmessige vedlikeholdsberedskapen over tid, og levere vedlikeholdstjenester til forsvarsgrenene der behovet oppstår, med avtalt kvalitet og til konkurransedyktig pris.

Når det gjelder spørsmålet om sivil virksomhet på militære baser, har Forsvaret gjennom lengre tid hatt erfaringer med dette både gjennom virksomhet utført av leverandører av forpleiningstjenester og entreprenører ved byggeoppdrag.

I forbindelse med omorganiseringen av FLO/TV til aksjeselskap vil det være behov for å etablere en fleksibel sikkerhetsorganisasjon sentralt i FLO, som gjennom Regional Støttefunksjon (RSF) skal ivareta sikkerheten på den enkelte base. Dette kan eksempelvis omfatte daglig kontroll og overvåkning av personell og materiell som beveger seg inn og ut av basen, og etablering av graderte/sikre soner innenfor basens område. Personer og firmaer som har adgang til basen skal også sikkerhetsklareres, i henhold til gjeldende regelverk og etablert praksis.