Skriftlig spørsmål fra Marit Nybakk (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:895 (2004-2005)
Innlevert: 15.06.2005
Sendt: 16.06.2005
Besvart: 24.06.2005 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): Er den kompetanse NATECH besitter på noen måte viktig for Forsvaret, og finnes det muligheter for at Forsvaret kan framskynde noen vedlikeholds- eller ombyggingsprosjekter som NATECH kan utføre?Begrunnelse

Situasjonen for bedriften NATECH er svært prekær. Selskapet vil gå konkurs dersom det ikke får nye arbeidsoppgaver.
NATECHS situasjon har tidligere vært tatt opp av representanten Rita Tveiten, i spørsmål datert 20. januar 2005. Spørsmålet tar spesielt opp ombygging av pansrede kjøretøy (M113 vogner). I svaret skriver statsråden følgende:

"Sjølv om verken FD eller Forsvaret har forplikta seg juridisk til å styre oppdrag til bedrifta for 100 mill. kr, ser vi etter konkrete moglegheiter der det vil vere naturleg for Forsvaret å bruke NATECH. Dette vil sjølvsagt vere avhengig av kva for investeringar som kan gjennomførast dei næraste åra, innanfor dei budsjett som Forsvaret disponerer, og om det for nokon av desse oppdraga er naturleg å nytte NATECH."

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: Forsvarsdepartementet har gjennom mange år støttet NATECH betydelig. Oppdrag er både styrt til bedriften, og gitt i forbindelse med gjenkjøpsavtaler med utenlandske bedrifter. Jeg er orientert om at styret i NATECH nylig begjærte bedriften konkurs.

NATECH har tidligere fått styrte oppdrag fra Prosjekt 5026 Brukte pansrede spesialkjøretøy (prosjektet bygger om/oppgraderer M113-vogner). Departementet er kjent med at NATECH er interessert i ytterligere oppdrag fra dette prosjektet.

Som det fremgår av Innst. S. nr. 240 (2004-2005), jf. St.prp. nr. 65 (2004-2005) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden, er Hærens likviditetssituasjon anstrengt. Det er derfor knyttet usikkerhet til enkelte av Hærens prosjekter. Prosjekt 5026 er ett av flere prosjekter som vurderes med henblikk på en omfangsendring.

Hvorvidt det likevel lar seg gjøre å finne konkrete oppdrag som kunne vært styrt til NATECH, vil fremdeles, som jeg også skrev i mitt svar 26. januar i år på spørsmål nr. 409 fra stortingsrepresentant Rita Tveiten, være avhengig av hvilke investeringer som skal gjennomføres de nærmeste år, innenfor de budsjett som Forsvaret disponerer, og om det for noen av disse oppdragene kan være naturlig å benytte NATECH.

Statssekretær Bård Glad Pedersen hadde onsdag 22. juni et møte med representanter for Nordland fylkeskommune, Narvik kommune og NATECH. Som en del av oppfølgingen fra møtet vil FD ta kontakt med Lockheed Martin i forbindelse med inngåtte gjenkjøpsprosjekter, for å se på mulighetene for ytterligere ordrer til NATECH.