Skriftlig spørsmål fra Inga Marte Thorkildsen (SV) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:897 (2004-2005)
Innlevert: 15.06.2005
Sendt: 16.06.2005
Besvart: 23.06.2005 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Spørsmål

Inga Marte Thorkildsen (SV): Hvilke kriterier må Incestsenteret i Vestfold oppfylle for at statsråden skal formalisere det døgnåpne tilbudet ved senteret til å bli et riksdekkende tilbud?

Begrunnelse

Det vises til debatten i Stortinget i mars i år hvor et flertall understreket det viktige arbeidet Incestsenteret i Vestfold utfører og hvor viktig telefontjenesten ved senteret har vært. Det bes om en redegjørelse for hvor langt statsråden har kommet i arbeidet med den landsdekkende, døgnåpne gratis telefonen som skal etableres for incestutsatte, samt hvilke kriterier Incestsenteret i Vestfold må oppfylle for at senterets døgnåpne tilbud skal bli riksdekkende.

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: Som en del av oppfølgingen av St.meld. nr. 13 (2004-2005) Om incestsentra - tilbod, finansiering og forvaltning, og Stortingets behandling av denne, har jeg vært i kontakt med interesseorganisasjonen for incestsentrene, Stiftelsen fellesskap mot seksuelle overgrep (FMSO), i denne sak.

FMSOs medlemsorganisasjoner er enige om at en veiledningstelefon for incestutsatte bør ivaretas av et incestsenter. De fleste mener at en døgnåpen telefon bør legges til Incestsenteret i Vestfold. FMSO gir sin tilslutning til dette, og vil også samarbeide med Incestsenteret i Vestfold om å kvalitetssikre telefontjenesten.

Jeg har også igangsatt et arbeid for å utrede organiseringen av en landsdekkende hjelpetelefon for incestutsatte. Dette arbeidet vil inkludere vurderinger av økonomien til en landsdekkende telefon, og hvilke kvalitetskriterier som må legges til grunn for drift av telefontjenesten. Utredningen skal ferdigstilles høsten 2005.

Min vurdering er at incestutsatte/incestofre er best tjent med en telefontjeneste som har kompetanse i forhold til dette problemet spesielt. Målet er å opprette en landsdekkende, døgnåpen og statlig finansiert telefontjeneste for incestutsatte i 2006. Når det gjelder lokalisering av telefontjenesten, er Incestsenteret i Vestfold på nåværende tidspunkt det mest aktuelle alternativet. Jeg vil imidlertid måtte avvente ovennevnte utredning før endelig vurdering kan tas.