Skriftlig spørsmål fra Synnøve Konglevoll (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:898 (2004-2005)
Innlevert: 15.06.2005
Sendt: 16.06.2005
Besvart: 24.06.2005 av olje- og energiminister Thorhild Widvey

Synnøve Konglevoll (A)

Spørsmål

Synnøve Konglevoll (A): Gjennom de siste årene er det gjort en rekke forenklinger i saksbehandlingen for småkraftverk, og NVE er delegert økt myndighet. Men noen småkraftverk kan være svært kontroversielle og kan dermed medføre krav om politisk behandling.
Er det satt noen nedre grense for om departementet kan gå inn og politisk avgjøre en vannkraftutbyggingssak og for om en utbyggingssak sak sendes Stortinget, og hva er i tilfelle denne grensen og begrunnelsen for den?

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Som det fremgår av spørsmålet har Samarbeidsregjeringen gjennomført en rekke forenklinger for småkraftverk, slik at vi raskere kan få økt tilgang på ren og fornybar energi fra vannkraft.

Småkraftverk måtte tidligere ha konsesjon av Kongen etter vannressursloven dersom de var over 1 MW. Konsesjoner under denne størrelse kunne gis av NVE. I juni 2002 fikk NVE delegert myndighet for saker opp til 5 MW. I desember 2004 ble delegasjonen ytterligere økt til saker inntil 10 MW.

Bakgrunnen for disse to delegasjonene var at det i St.meld. nr. 37 (2000-2001) Om vasskrafta og kraftbalansen bl.a. ble drøftet behovet for effektivisering av saksbehandlingen i forbindelse med vannkraftsaker. I Innst. S. nr. 263 (2000-2001) sluttet en enstemmig energi- og miljøkomiteen seg til Regjeringens forslag om å legge om og forenkle saksbehandlingen i vannkraftsaker.

I St.meld. nr. 18 (2003-2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv., drøftet departementet ulike tiltak som kan legge til rette for utbygging av småkraftverk. Det ble der påpekt at for utbyggere av små vannkraftverk var det viktig å få en mer effektiv og mindre komplisert saksbehandling.

I innstillingen til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen, jf. Innst. S. nr. 181 (2003-2004), viser komiteen til den økende interessen bl.a. fra grunneierhold om å bygge mikro-, mini- og småkraftverk, og at dette vil være et viktig bidrag i kraftforsyningen. Flertallet i komiteen ønsket en ytterligere forenkling av saksbehandlingsrutinene for mindre vannkraftverk.

NVEs vedtak i saker om småkraftverk under 10 MW kan påklages til Olje- og energidepartementet og dermed bli undergitt en politisk behandling. I forbindelse med delegasjonen ble det også forutsatt at NVE ikke skal delegere sin myndighet videre, og at saker av prinsipiell betydning skal forelegges Olje- og energidepartementet for avgjørelse.

I vannkraftsaker der det også er behov for regulering i vassdrag, må en utbygger ha konsesjon etter vassdragsreguleringsloven. Slike konsesjoner gis av Kongen i statsråd. Ved større vassdragsreguleringer eller der betydelige interesser står mot hverandre forelegges saken for Stortinget for samtykke før Kongen i statsråd gir konsesjon.