Skriftlig spørsmål fra Heidi Sørensen (SV) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:900 (2004-2005)
Innlevert: 16.06.2005
Sendt: 16.06.2005
Besvart: 20.06.2005 av fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen

Heidi Sørensen (SV)

Spørsmål

Heidi Sørensen (SV): Flere organisasjoner ønsker å leie fyrstasjoner og tilrette for allmenn bruk og ivareta kulturverdiene fyrstasjonene representerer.
Vil statsråden ta initiativ til at Kystverket legger opp til standardavtaler med organisasjoner som ønsker å leie fyrstasjoner, som har lang nok varighet til at organisasjonene kan søke om tilskudd til tilrettelegging for friluftsformål av Kultur- og kirkedepartementet eller Miljøverndepartementet?

Begrunnelse

Forbundet KYSTEN (FK), Den Norske Turistforening (DNT) og Friluftsrådenes Landsforbund (FL) ønsker å leie fyrstasjoner slik at de kan legges til rette for allmenn bruk, at kulturverdiene ivaretas og at det gjennom dugnadsinnsats og bruk mobiliseres for et bredt og folkelig eierforhold til eiendommene. Slik bruk av eiendommene, er i tråd med overordna føringer Stortinget har gitt bl.a. gjennom Friluftsmeldinga og Kulturminnemeldinga. Kystverket legger imidlertid opp til standardavtaler som er uakseptable for organisasjonene, og trenerer forhandlingene.
Organisasjonenes viktigste ankepunkt mot standardavtalen Kystverket legger fram, er at den har alt for kort varighet og er uten sikkerhet for at foretatte investeringer vil komme organisasjonene til gode ved opphør. Vi er villige til å utføre dugnadsinnsats for å disponere bygningene, men finner det uakseptabelt om organisasjonene skal betale vederlag i størrelsesorden hundre tusen i året.
For å finansiere tilrettelegging for friluftsbruk og ta vare på kulturminneverdiene, må organisasjonene kunne søke om eksterne tilskuddsmidler.
Både Kultur- og kirkedepartementet, Miljøverndepartementet/Direktoratet for naturforvaltning og de fleste fylkeskommuner setter krav om 40 års leietid for å bevilge spillemidler og friluftsmidler. Når Kystverket tilbyr avtaler med 3 til 10 års varighet, ekskluderes en fra alle offentlige tilskuddsordninger. Det er uforsvarlig ut fra de store verdiene som fyrene representerer og sett i lys av at Kystverket sjøl ikke har økonomi til å ivareta drift- og vedlikeholdsansvaret. På en rekke svært verdifulle fyreiendommer for allmennheten er frustrasjonene nå stor over at en ikke kommer fram til tilfredsstillende avtaler. Organisasjonene frykter at en må gi opp, og overlate drifta til kommersielle aktører med fare for privatisering og tap av det folkelige engasjementet for bevaring av fyrene. Eksempler:

- Svenner fyr, kontaktperson: kontaktperson: Nils Bugge, Vestfold fylkeskystlag, tlf. 91 71 19 73.
- Grønningen fyr, kontaktperson: Kari Wigstøl, Bragdøya kystlag, tlf. 38 14 14 84.
- Fyrsteilene, kontaktperson: Bente Godheim Eikaas, Oslofjordens Friluftsråd, tlf. 67 55 49 90.

Organisasjonene ønsker leieavtaler som i prinsippet er evigvarende, men med klausul om at Kystverket kan ta dem tilbake til tjenestelig bruk eller selge dem hvis Stortinget pålegger salg. I så tilfelle må organisasjonene få en rimelig andel av foretatte investeringer tilbake. Dette kravet blei fremma av organisasjonene i februar 2005. Kystverket svarte 14. april at de vil utsette videre arbeid med standardkontrakt og heller arbeide med forvaltningsplaner, og har etter det ikke besvart henvendelser.
Etter organisasjonenes oppfatning er dette uholdbart. Ytterligere ett år går tapt i forhold til å kunne søke tilskuddsmidler. Frustrasjonen brer seg blant medlemmene og det blir vanskelig å mobilisere til dugnad. Faglig virker det og merkelig å starte med å lage forvaltningsplaner før en har på plass prinsipper som avklarer eierforhold, dugnadsmuligheter og tilskuddsmuligheter gjennom standard leieavtale. Kystverkets forvaltningsplaner kan lett bli urealistiske drømmer om forvaltningsbehov uten finansieringsmuligheter.

Svein Ludvigsen (H)

Svar

Svein Ludvigsen: Regjeringen har etablert prosjektet Statens kulturhistoriske eiendommer. Dette prosjektet har blant annet opprettet et web-basert register som skal gi en god oversikt over og kunnskap om statens kulturhistoriske eiendomsmasse. Prosjektet har også laget en strategi for forvaltning av disse eiendommene. Denne strategien innebærer blant annet at det skal lages Landsverneplaner innen den enkelte sektor, samt en forvaltningsplan for hver enkelt av statens kulturhistoriske eiendommer (eller grupper av bygninger der disse utgjør en naturlig enhet). Det enkelte fagdepartement er ansvarlig for at de overordnede retningslinjene følges opp. Oppfølgingen skal inngå som en del av den ordinære styringsdialogen mellom departement og underliggende virksomhet med ansvar for statlige kulturhistoriske eiendommer.

Fiskeri- og kystdepartementet ved Kystverket er involvert i arbeidet med Statens kulturhistoriske eiendommer, og fyrstasjonene har en sentral plass her. Nasjonal verneplan for fyrstasjoner ble utgitt i 1997, og er i utgangspunktet Kystverkets landsverneplan for fyrstasjoner. I tillegg til denne planen skal det utarbeides en forvaltningsplan for den enkelte eiendom, som også vil omfatte fyrstasjoner som ikke er fredet. Dette arbeidet er departementet og Kystverket i gang med.

Flere fyrstasjoner er i dag leid ut til organisasjoner som Forbundet KYSTEN, Den Norske Turistforening og Friluftsrådenes Landsforbund. Som et ledd i Fiskeri- og kystdepartementet og Miljøverndepartementets satsing på kystkultur er det allerede etablert en god dialog med disse foreningene, blant annet i forbindelse med utarbeidelse av St.meld. nr. 16 (2004-2005) Leve med kulturminner. Denne dialogen vil bli videreført, også i prosessen med forvaltning av fyrstasjoner. En naturlig del av denne prosessen er utarbeidelse av standard leiekontrakter, og her vil innhold og varighet av kontraktene bli diskutert. Organisasjonene vil bli trukket inn i dette arbeidet.

Fiskeri- og kystdepartementet setter stor pris på den innsats som frivillige organisasjoner gjør for å ta vare på de kulturminnene som fyrstasjonene er, og jeg tillater meg å peke på at Forbundet KYSTEN nylig fikk departementets Fyrtårnpris for 2005. I begrunnelsen for å gi Fyrtårnprisen til Forbundet KYSTEN ble deres store innsats for fartøyvern og i arbeidet for å fremme kystkulturen og gjøre kystkultur til et allment kjent begrep understreket. Pengene som følger prisen skal øremerkes prosjektet Kystled, et spennende tilbud til miljøvennlig ikke-motorisert friluftsliv langs kysten. I dette prosjektet inngår også bruk av fyrstasjoner til blant annet overnatting og kulturopplevelser.