Skriftlig spørsmål fra Aud Gaundal (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:901 (2004-2005)
Innlevert: 16.06.2005
Sendt: 16.06.2005
Besvart: 23.06.2005 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Aud Gaundal (A)

Spørsmål

Aud Gaundal (A): Hva er erfaringene med bruk av Forsvarets Ressursorganisasjon i forsvarets omstillingsarbeid, og hvilken rolle er Ressursorganisasjonen tiltenkt i det videre omstillingsarbeidet?

Begrunnelse

Forsvarets Ressursorganisasjon ble etablert i 1995, ref. Innst. S. nr. 182 (1993-94), jf. St.meld. nr. 31 (1993-94). I innstillingen skriver en enstemmig forsvarskomité: "Komiteen er enig i betydningen av at arbeidstakerorganisasjonene sikres en sentral medinnflytelse i omstillingsprosessen ved at det bygges opp ansvarlige omstillingsenheter på alle nivåer i Forsvaret, og at dette også må gjelde den ressursorganisasjon for overtallige som vil bli etablert og administrert med en ledelse tilknyttet Forsvarets overkommando."
Etableringen av Ressursorganisasjonen kan ses på som et tiltak for å ivareta forsvarets personell i omstillingsprosessen. Min interesse er knyttet til hvordan denne etableringen har fungert, og hvilke planer som eksisterer for framtiden.

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: Forsvarets Ressursorganisasjon (RO) ble opprettet i 1995, og er i dag organisatorisk underlagt Forsvarsstaben ved sjefen for Personell/Operasjoner og Drift (POD). RO har som oppgave å støtte både ledere og den enkelte arbeidstaker i forbindelse med omstillingen av Forsvaret.

Fra å være en relativ tung sentralisert administrasjon med mer enn 40 ansatte har RO utviklet seg til en desentralisert organisasjon med 22 ansatte i regionskontorer, og med et lite sentralt administrativt apparat. RO har kontinuerlig utviklet sin kompetanse og sitt tilbud for å best mulig ivareta det personellet som er berørt av omstillingen, og har på en hensiktsmessig måte tilpasset sin organisasjon etter Forsvarets behov.

RO har, sammen med de avgangsstimulerende tiltak som Forsvaret har hatt til disposisjon, vært et relevant instrument i arbeidet med å oppfylle Stortingets pålegg om å nedbemanne med 5 000 årsverk innen utgangen av 2005.

RO er planlagt lagt ned med virkning fra 1. januar 2006. De tjenester som RO i dag ivaretar er planlagt å gå inn i en ny enhet med betegnelsen Forsvarets personell tjenester (FPT). FPT er planlagt etablert etter mønster av Forsvarets lønnsadministrasjon (FLA) i Harstad, Forsvarets regnskapsorganisasjon (FRA) i Bergen og Forsvarets arkivadministrasjon (FAA) på Lillehammer. Grunnlaget og behovet for etableringen av FPT er den pågående utvikling og reorganisering av personelladministrasjonen i Forsvarets militære organisasjon (FMO). Fire stillinger fra RO er planlagt videreført i FPT, i tillegg til enkelte regionale ledd.

For å håndtere større nedbemanningsoppdrag i forsvarssektoren har Forsvaret inngått en avtale med selskapet Right Management. Avtalen er godkjent av Forsvarsdepartementet, og skal sikre at Forsvaret har den nødvendige kompetanse og støtte til å løse oppgaver relatert til nedbemanning ved behov. Avtalen kan videreføres etter etableringen av FPT.