Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:899 (2004-2005)
Innlevert: 16.06.2005
Sendt: 16.06.2005
Besvart: 28.06.2005 av justisminister Odd Einar Dørum

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): I dagens utgave av Stavanger Aftenblad vises det til en dom fra Stavanger tingsrett hvor 23 dommer mot en mann er opphevet pga. mannens evnenivå. Siden mannen regnes som psykisk utviklingshemmet kan mannen ikke dømmes etter ordinære kriterier. Denne problematikken har undertegnede og andre på Stortinget tatt opp tidligere uten at noe har skjedd.
Når vil justisministeren handle og komme med forslag til tiltak, slik at dagens praksis kan opphøre og rettssikkerheten øke?

Begrunnelse

Undertegnede har flere ganger, både i Stortingets spørretime og gjennom skriftlige spørsmål, tatt opp forhold vedrørende personer som er strafferettslig utilregnelige. Statsråden har hevdet at det jobbes med saken, blant annet sammen med helseministeren. Så langt har intet skjedd. At dette er viktig viser også ved at justiskomiteen kommenterte problematikken under behandlingen av den generelle delen av straffeloven. Jeg forventer derfor nå at justisministeren tar dette på alvor, og derved forhindrer at noen får frikort til å begå kriminalitet slik det er i dag samtidig som ofrene står rettsløse tilbake.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Fire vilkår må etter gjeldende rett være oppfylt for at en strafferettslig særreaksjon skal kunne idømmes (straffeloven §§ 39 og 39 a, begge jf. § 44): Lovbryteren må ha vært straffri etter § 44 på handlingstiden (psykotisk, psykisk utviklingshemmet i høy grad eller bevisstløs), reaksjonen må være nødvendig for å verne samfunnet, det stilles krav til lovbruddets art (alvorlig voldsforbrytelse, alvorlig seksualforbrytelse, alvorlig ildspåsettelse eller annen alvorlig forbrytelse som krenker andres liv, helse eller frihet) og det må foreligge gjentakelsesfare.

Før Regjeringen la frem forslag til ny straffelov, gjennomførte Justisdepartementet en begrenset etterkontroll av særreaksjonsreglene, der adressatene særlig ble bedt om å uttale seg om vilkåret om lovbruddets art. Bakgrunnen var blant annet Stortingets anmodningsvedtak nr. 529 (2000-2001):

"Stortinget ber Regjeringen vurdere en endring i straffeloven, slik at utilregnelige lovbrytere som begår klart samfunnsskadelig kriminalitet i større grad enn i dag skal kunne idømmes tvungent psykisk helsevern eller tvungen omsorg."

Departementet uttalte dette etter den begrensete etterkontrollen (Ot.prp. nr. 90 (2003-2004) side 339):

"Etter departementets syn taler de beste grunner for at det bør søkes løsninger innen helsevesenet for utilregnelige som begår klart samfunnsskadelig, men ikke farlig kriminalitet: Særreaksjoner bør i prinsippet reserveres for lovbrytere som kan være farlige for andres liv, helse eller frihet. Departementet er også enig med Den rettsmedisinske kommisjon i at politiet oftere bør klage til Kontrollkommisjonen på avslag på søknader om og vedtak om opphør av tvangsinnleggelser etter psykisk helsevernloven. Justisdepartementet er fortsatt i dialog med Helsedepartementet og andre berørte og vil derfor ikke fremme forslag om utvidelse av anvendelsesområdet for særreaksjoner nå. Spørsmålet er imidlertid høyt prioritert."

Komiteen sluttet seg til departementets forslag om vilkår for særreaksjoner, men uttalte (Innst. O. nr. 72 (2004-2005) side 51:

"Komiteen viser til henstillingen om å klargjøre ansvarsforholdene overfor utilregnelige som begår mindre alvorlig kriminalitet."

Jeg har ikke sluppet tak i denne problemstillingen. Det skal gjennomføres en bred etterkontroll av reglene om utilregnelighet, særreaksjoner og forvaringsstraffen når de har virket i noe lengre tid. Men spørsmålet om tiltak overfor utilregnelige lovbrytere som begår ikke farlig, men klart samfunnsskadelig kriminalitet, har jeg tatt tak i før den generelle etterkontrollen. Det første tiltaket var å gjennomføre en begrenset etterkontroll, jf. det som er gjennomgått over og Ot.prp. nr. 90 (2003-2004) side 337-339. Det neste tiltaket er et samarbeid mellom Justisdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og andre berørte departementer med sikte på å finne løsninger for denne gruppen utilregnelige. Jeg holder fortsatt fast ved at det bør søkes løsninger på dette feltet før den generelle etterkontrollen.