Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:904 (2004-2005)
Innlevert: 16.06.2005
Sendt: 17.06.2005
Besvart: 23.06.2005 av finansminister Per-Kristian Foss

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Vurderer finansministeren det slik at fjerningen av grunnavgiften på engangsemballasje for PET-flasker av konkurransehensyn gjør det fornuftig å fjerne avgiften på drikkekartong på sikt?

Begrunnelse

Som følge av forliket om Revidert nasjonalbudsjett for 2005 fjernes grunnavgiften på PET-flasker med virkning fra 1. juli. Denne avgiften har ikke lenger noen miljømessig begrunnelse. Snarere favoriserer avgiften den emballasjen som medfører størst CO2-utslipp. Konkurransetilsynet har også vurdert det slik at avgiften er konkurransevridende.
Det er kommet innspill fra de største produsentene og leverandørene av drikkekartong i Norge som mener dette skaper konkurransevridning, og det ville således være naturlig at man i neste omgang fjernet grunnavgiften også på denne typen gjenvinningsemballasje. Provenyet for dette vil således være av interesse i besvarelsen.

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Det vises til tidligere uttalelser, bl.a. i St.prp. nr. 1 (2004-2005) Skatte-, avgifts- og tollvedtak, der det gis uttrykk for at grunnavgiften på engangsemballasje er konkurransevridende fordi den favoriserer produsenter som tapper på ombruksemballasje fremfor andre produsenter som opererer i de samme markedene. Departementet anser avviklingen av grunnavgiften på PET-flasker som et skritt på vei mot full avvikling av grunnavgiften.

Det gjøres oppmerksom på at flere produkter som hovedsaklig tappes på kartong- eller pappemballasje, bl.a. melk, melkeprodukter og juice, er unntatt fra grunnavgiften. Det er i første rekke for saft og leskedrikker at det kan bli aktuelt med en overgang fra kartong- eller pappemballasje til PET-flasker.

Det anslås at dersom grunnavgiften på kartong- eller pappemballasje fjernes fra 1. januar 2006 vil provenytapet bli om lag 150 mill. kr påløpt i 2006.