Skriftlig spørsmål fra Gunn Karin Gjul (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:905 (2004-2005)
Innlevert: 16.06.2005
Sendt: 17.06.2005
Besvart: 24.06.2005 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Gunn Karin Gjul (A)

Spørsmål

Gunn Karin Gjul (A): Statens vegvesen har annullert anbudskonkurransen for drift av riksvegfergesambandet Flakk-Rørvik.
Vil samferdselsministeren nå ta initiativ til at det i de nye anbudsvilkårene legges opp til drift med gassferge i tilnytting med et FoU-prosjekt og tredjepartsavtale knyttet til NOx?

Begrunnelse

Omlegging til bruk av gass som drivstoff i våre ferjesamband vil bidra til betydelige miljøgevinster både når det gjelder utslipp av klimagassen CO2 og NOx. Dersom en av dagens ferger i sambandet Flakk-Rørvik erstattes med en gassferge vil dette medføre en reduksjon av NOx-utslippene med om lag 220 tonn NOx pr. år. I Gøteborgprotokollen som trådte i kraft 17. mai i år har Norge forpliktet seg til å redusere sine NOx-utslipp med 30 pst. Samtidig er det behov for mer forskning og utvikling av gassteknologien. I NOU 2004:11 Hydrogen som fremtidens energibærer ble det anbefalt flere konkrete norske målsettinger for satsing på dette område. Et av de anbefalte mål er at norske maritime miljøer skal være ledende på kompetanse innen bruk av brenselceller i skip og være tidlig ute med å demonstrere bruk.
Sambandet Flakk-Rørvik ligger perfekt til for å etablere et FoU-prosjekt knyttet til utvikling av billigere, bedre og mer konkurransedyktig gassferger i Norge. Både ledende forskningsmiljø på Marintek i Trondheim, skiftverft, rederi og selve sambandet ligger i geografisk nærhet til hverandre. En gassferge vil kunne bidra til både å nå miljømålsettinger, øke kapasiteten sambandet og fungere som et "flytende laboratorium" for nevnte aktører. Den annullerte anbudskonkurransen gir samferdselsdepartementet mulighet til å legge inn vilkår om bruk av gassferge på sambandet og legge til rette for et FoU-prosjekt.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Som representanten Gjul fikk svar på i sitt spørsmål nr. 267, datert 2. desember 2004, er det Statens forurensningstilsyn, SFT, som gir tillatelser til tredjepartsavtaler etter retningslinjer gitt av Miljøverndepartementet. Det vil være opp til rederi og den aktuelle virksomhet å komme til enighet om en tredjepartsavtale på grunnlag av tillatelse fra SFT. Utslipp av NOx fra ferjedriften er pr. i dag ikke regulert gjennom andre generelle virkemidler. Retningslinjene fra Miljøverndepartementet ble fastsatt 23. juni 2000, og er knyttet til behandlingen av søknader om utslippstillatelser for gasskraftverk etter forurensningsloven. Retningslinjene gir også en nærmere beskrivelse av hvilke forutsetninger som må være tilstede for behandling og godkjenning av tredjepartsavtaler.

Innovasjon Norge yter gjennom OFU-ordningen (Offentlige forsknings- og utviklingskontrakter) støtte til utviklingselementer i nybyggingsprosjekt. Det vil imidlertid være opp til det aktuelle rederi/verft å søke om dette.

I konkurransegrunnlaget for Flakk-Rørvik vil det settes strenge miljøkrav for utslipp til luft dersom det bygges nye ferjer til sambandet. Hvordan disse miljøkravene skal tilfredsstilles, vil det være opp til de konkurrerende tilbyderne å avgjøre. Bruk av naturgass som drivstoff vil være et alternativ. Samferdselsdepartementet er positiv til innsetting av gassferjer der det ligger til rette for det, og der markedsløsningen gir et slikt resultat. Jeg vil også gjøre oppmerksom på at det er mulig å oppnå betydelige utslippsreduksjoner med ny konvensjonell dieselteknologi.