Skriftlig spørsmål fra Geir-Ketil Hansen (SV) til finansministeren

Dokument nr. 15:909 (2004-2005)
Innlevert: 17.06.2005
Sendt: 17.06.2005
Rette vedkommende: Landbruks- og matministeren
Besvart: 24.06.2005 av landbruks- og matminister Lars Sponheim

Geir-Ketil Hansen (SV)

Spørsmål

Geir-Ketil Hansen (SV): Mener statsråden at det er akseptabelt at Statskog øker festeavgiften med flere hundre prosent, og hvor mener statsråden den øvre grense for økning av festeavgiften bør gå?

Begrunnelse

Statskog har økt festavgiften betydelig i deler av lander. Det rapporteres fra enkelte kommuner om en avgiftsøkning opp mot 500 pst.

Lars Sponheim (V)

Svar

Lars Sponheim: Spørsmålet ble overført fra finansministeren.

Jeg vil innledningsvis bemerke at Statskog SF forvalter et stort antall festetomter til bolig og fritidsformål på statens grunn. Per i dag dreier dette seg om ca. 20 000 tomter fordelt på ulike typer statsgrunn, som statens grunn i Finnmark, innkjøpt og opprinnelig grunn i Nord-Norge og statsallmenninger og innkjøpt grunn i Sør-Norge. Et stort antall av disse festeforholdene får regulert sine avgifter i år. Utgangspunktet for reguleringen er bestemmelsene i den enkelte festeavtale, samt de rammer som er fastsatt i tomtefesteloven. Jeg viser her til tomtefestelovens § 15, som ble endret av Stortinget for ca. ett år siden. En del av festeavtalene har bestemmelser om regulering i forhold til tomtenes markedsverdi, andre knytter reguleringen til endringene i pengeverdien.

De fleste av festeavtalene på statens grunn har relativt lave festeavgifter i utgangspunktet. Den prosentmessige økningen kan i noen tilfelle virke høy, men jevnt over vil jeg si at festeavgiftene på statsgrunn vil være relativt gunstige også etter oppreguleringen. Det vesentlige for festerne vil vel også være hva økningen blir i kroner og øre, ikke hvor mange prosent den blir på. Etter det jeg har grunn til tro vil neppe noen av Statskogs festetomter komme opp i den summen som Stortinget har satt som øvre grense i tomtefestelovens § 15 (dvs. 9 000 kr pr. dekar justert ved hvert årsskifte etter 1. januar 2002).

Avslutningsvis vil jeg bemerke at Statskog SF legger betydelige ressurser i arbeidet med forvaltningen av festeavtalene på statsgrunn. Jeg føler meg trygg på at Statskog holder seg innenfor de rammene som avtaler og lovverk fastsetter, og at en opptrer ryddig og profesjonelt i forhold til festerne på statens grunn.