Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:911 (2004-2005)
Innlevert: 17.06.2005
Sendt: 17.06.2005
Besvart: 27.06.2005 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): På Storvikneset/Årneshalvøya på Senja har man ønsket å fortette et eksisterende hytteområde langs en 500 meter smal kyststripe med relativt bratt og ulendt areal. Formannskap og kommunestyre i Lenvik kommune, ja sågar fylkesmannen i Troms, har vært positive. Fylkesmannen mener reindriften ikke vil få særlig ulempe, men Reindriftsnæringen har likevel fått medhold i sin klage, uten at det er tilfredsstillende begrunnet, og arbeidet er stoppet.
Vil statsråden se på saken og ivareta lokaldemokratiets interesser?

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Miljøverndepartementet har ved vedtak av 14. desember 2004 avgjort sak om reguleringsplan for hytter på Storvikneset. Departementet tok innsigelse fra Områdestyret for reindriften til følge, og stadfestet ikke reguleringsplanen. Vedtaket ble fattet etter en omfattende beslutningsprosess, med mange parter involvert. Det ble foretatt møte og befaring i saken, der representanter fra alle parter var tilstede.

Kommunen har i utgangspunktet ansvar for arealforvaltning innen sitt område. Berørte statlige fagorgan, fylkeskommune og nabokommune har adgang til å fremme innsigelse der kommunale planer er i strid med nasjonale eller viktige regionale interesser. Det er et nasjonalt mål å sikre reindriftens arealgrunnlag og mulighetene for en bærekraftig reindrift.

Departementet la vekt på at reindriften ville kunne bli negativt berørt av den planlagte utbyggingen. Landbruks- og matdepartementet gikk i sin uttalelse imot godkjenning av planen, og viste til at området har særlig verdi for reindriften som kalvings- og beiteland. Miljøverndepartementet la også vekt på at kommunen ikke har vedtatt arealdel til kommuneplanen. Det er gitt en rekke enkelttillatelser til utbygging i området, og departementet uttalte at kommunen bør foreta en helhetlig vurdering av arealene for å unngå at reindriftens områder blir nedbygget bit for bit.

Sivilombudsmannen fikk seg forelagt saken, og har ved brev av 12. mai 2005 ikke funnet grunnlag for kritikk av departementets avgjørelse. Jeg finner etter dette ikke grunnlag for å ta saken opp til ny behandling.