Skriftlig spørsmål fra Finn Kristian Marthinsen (KrF) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:914 (2004-2005)
Innlevert: 17.06.2005
Sendt: 20.06.2005
Besvart: 24.06.2005 av arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten

Finn Kristian Marthinsen (KrF)

Spørsmål

Finn Kristian Marthinsen (KrF): Rep Tek er et firma i Solbergelva ved Drammen. Bedriften har 38 ansatte, og virksomheten tilpasser biler for funksjonshemmede, med tyngden på avanserte tilpasninger. Rikstrygdeverket (RTV) utlyste i vår anbudskonkurranse for spesialutstyr for bil og bilombygging. Fordi Rep Teks representant stått fast i bilkø på E18 ved Fornebu i l 1/2 time pga. større kjedekollisjon, leverte Rep Tek tilbudet for sent. RTV avviser tilbudet pga. dette.
Hva kan arbeids- og sosialministeren gjøre for at tilbudet likevel kan vurderes?

Begrunnelse

Rep Tek representerer et godt tilbud til funksjonshemmede og verdifull kunnskap bygget opp gjennom 15 år. I tillegg til at konkurransen i markedet svekkes ved at Rep Tek holdes utenfor, så vil kanskje Norges beste kompetanse på å tilpasse biler til denne gruppen forsvinne. Rep Tek har nemlig bare RTV som kunde, og dermed vil arbeidsledighet naturlig kunne bli konsekvensen for de 38 ansatte.
RTV hadde tilbudsfrist til måndag 30. mai kl. 15.00. Da Rep Teks representant satt fast i bilkøen ved Fornebu på grunn av en større kjedekollisjon som ble behørig omtalt i avisene dagen etter, ringte man til Rikstrygdeverket og fortalte om situasjonen: at vedkommende verken kunne komme ut av køen eller av den grunn rekke RTV innen kl. 15.00. På grunn av den ekstraordinære situasjonen, helt utenfor bedriftens kontroll, leverte Rep Tek tilbudet en time og ti minutter etter fristen. På denne bakgrunn avviste RTV tilbudet.
Dette betyr i praksis at Rep Tek har mistet muligheten til å komme med i Hjelpemiddelkatalogen, som inneholder oversikt over de firmaer hjelpemiddelsentralene kan be om anbud fra. Dermed har Rep Tek mistet hele sitt kundegrunnlag.
Problemet er visstnok forskriften om offentlige anskaffelser, som ikke har rom for at det gis dispensasjon frå innleveringsfristen i den type ekstraordinære situasjoner som har rammet Rep Tek. Jeg kan imidlertid ikke begripe at det er umulig å se det spesielle i den oppståtte situasjonen, og at RTV utelukkende kjører strengt etter juridiske prinsipper i saken:
- uten det ekstraordinære som bedriften var helt uten skyld i, ville tilbudet blitt levert i god tid før innleveringsfristen
- bedriften ringt RTV når situasjonen var oppstått og orienterte om det inntrufne.
Jeg har vanskelig for å akseptere at lovgiver har fastsatt dette lovverket for å ramme den som uforskyldt forhindres fra i tide å levere et tilbud som er underveis til mottager.
Det er dessuten ytterligere en side å legge vekt på; nemlig at i et tilbud som dette blir så godt som ingen utestengt, dersom de da ikke leverer for sent eller gjør andre feil. Det betyr altså at det til slutt ikke bare er en vinner, slik som ofte ellers ved tilbud.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Reglement for økonomistyring i staten er retningsgivende for statlige virksomheters økonomiforvaltning. Lov om offentlige anskaffelser med forskrift regulerer statlig sektors kjøp av varer og tjenester. Dette regelverket er detaljert, og er utformet for å sikre likebehandling av ulike tilbydere i det statlige markedet.

Loven og forskriften for offentlige anskaffelser gjelder alle statlige, kommunale og fylkeskommunale organer. Gjennom dette regelverket har Rikstrygdeverket myndighet til å treffe beslutning om kjøp av varer og tjenester i virksomheten. Det er en forutsetning at regelverket følges både i RTV og i andre statlige, kommunale og fylkeskommunale organer.

RTV gjennomfører en stor mengde anskaffelser i løpet av året, og har etablert rutiner i tråd med anskaffelsesreglementet. Riksrevisjonen foretar jevnlig gjennomganger av statlig sektors kjøp av varer og tjenester.

Firmaet som ønsket å delta i konkurransen om spesialutstyr for bil og bilombygging leverte tilbudet for sent. RTV må derfor avvise tilbudet. Dette følger av anskaffelsesreglementets § 8-10 (1) a "et tilbud skal avvises når det ikke er levert innen fastsatte frister".

Det er ikke klageadgang til departementet i slike saker. For å ivareta interessene til brukerne, dvs. tilbyderne, er det opprettet et eget uavhengig klageorgan, Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA).

Med bakgrunn i dette kan jeg ikke gripe inn i denne spesielle saken. Firmaet har imidlertid anledning til å klage saken inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser, slik at saken kan bli rettslig vurdert av det formelle klageorganet for slike saker.