Skriftlig spørsmål fra Signe Øye (A) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:924 (2004-2005)
Innlevert: 20.06.2005
Sendt: 20.06.2005
Besvart: 01.07.2005 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Signe Øye (A)

Spørsmål

Signe Øye (A): I henhold til innlegg i VG 9. juni 2005 hevdes det at to personer, under ellers like forhold, får forskjellig bostøtte fordi de mer eller mindre tilfeldig er havnet i forskjellige ligningspuljer.
Er statsråden enig i at alle som har krav på bostøtte må bli stilt likt?

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Bostøtten er en rettighetsbasert ordning. Det er et grunnleggende prinsipp for bostøtten at husstander med likt utgangspunkt for søknad om bostøtte skal være gjenstand for likebehandling ved tildeling av bostøtte. Dette skjer også i praksis.

Beregning av bostøtte er basert på innhenting av registerbaserte opplysninger fra blant annet ligningsmyndighetene. Dette gjøres for å forenkle søknadsprosedyrene og behandlingen av bostøttesøknadene. Regjeringen ønsker også mest mulig oppdaterte opplysninger om inntektsforhold. Stortinget gav sin tilslutning til forslaget i St.prp. nr. 1 (2004-2005) om bruk av fjorårets ligningsinntekt ved utregning for 2. og 3. termin. Dette er særlig viktig i lys av at gruppen barnefamilier kan ha betydelige endringer over tid når det gjelder arbeid og derigjennom inntekt. Grupper som normalt ikke har krav på bostøtte vil f.eks. ha det i en fase hvor inntektene er bortfalt. På den annen side vil noen falle utenfor fordi de er kommet i inntektsbringende arbeid. For pensjonister og trygdede vil ikke dette i samme grad være en aktuell problemstilling fordi disse gruppene har mer stabile inntekter.

Når det gjelder utbetaling av bostøtte fra 2. termin 2005, er det slik at foregående års ligning legges til grunn. Dette er et ledd i å få mer oppdaterte inntektsopplysninger enn tidligere for den enkelte husstand. I forbindelse med beregning av bostøtte for 2. termin 2005 er de aller fleste husstander ferdig lignet (juni 2005). De grupper som ikke vil være ferdig lignet, er i hovedsak næringsdrivende inklusive familiemedlemmer, utlendinger, samboere som er meldepliktige etter folketrygdloven, husstander med store endringer i ligningen og husstander med ligning i flere kommuner. De aller fleste mottakerne av bostøtte ligger ikke i forannevnte grupper. Saker som krever dokumentasjon av fradrag vil normalt være ferdig i juni så lenge fristen for innlevering av ligningen er overholdt.

De husstander som for 2. termin får lagt til grunn ligning for 2003, vil motta informasjon om at utbetalingen av bostøtte for denne termin er foreløpig. Ved beregning av bostøtte for 3. termin, når avsluttet ligning skal foreligge for alle personer/husstander, vil det foretas ny beregning av bostøtten for disse husstandene. Utbetalingen for 3. termin kan deretter justeres.

Gjennom denne håndteringen kommer alle husstander med like forutsetninger til å få like mye tildelt bostøtte i 2005 og fremover.