Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:918 (2004-2005)
Innlevert: 17.06.2005
Sendt: 20.06.2005
Besvart: 28.06.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Parallelt med Opptrappingsplanen for psykiatri har det skjedd en betydelig nedbygging av psykiatriske sykehjemsplasser fra 2 300 plasser i 1996 til 555 i 2003. Helse Nord planlegger en betydelig reduksjon av antall døgnplasser ved Jansnes psykiatriske sykehjem i Talvik i Alta, som har tilbudt behandling til innbyggerne i Vest-Finnmark i et faglig samarbeid med Universitetet i Nord-Norge.
Hvordan vurderer statsråden nedbyggingen av de psykiatriske sykehjemmene generelt, og Jansnes psykiatriske sykehjem spesielt?

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: I henhold til St.prp. nr. 63 (1997-98) ble det også forutsatt at psykiatriske sykehjem enten skulle omgjøres til mer behandlingsorienterte enheter under DPS-er, eller trappes gradvis ned etter hvert som de kommunale omsorgstjenestene bygges ut. Slik det vises til i spørsmålet fra representanten Ballo er antallet psykiatriske sykehjemsplasser bygd ned i et langt raskere tempo en forutsatt. Dette er Stortinget orientert om i de årlige framlegg av statsbudsjett. Utgangspunktet for planen er basert på tallmaterialet fra 1996, hvor det ble forutsatt å gjenstå 1 400 sykehjemsplasser i 2006. Imidlertid var antallet plasser redusert til 1 298 allerede i 1998, altså før Opptrappingsplanen for psykisk helse startet opp. I 2003 var antallet sykehjemsplasser redusert til 481, jf. SAMDATA.

Nedbygging av sykehjemsplasser er faglig sett i tråd med planen, fordi Opptrappingsplanens hovedhensikt er å inkludere mennesker med psykiske lidelser i samfunnet, og ikke minst legge til rette for å bidra til å mestre eget liv. Ettersom nedbyggingen har foregått raskere enn det som ble lagt til grunn i St.prp. nr. 63, kan det hevdes at det har foregått en oppgaveforskyvning mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. Oppgaveforskyvningen har påført kommunene en økonomisk og faglig merbelastning som departementet vil redegjøre nærmere for i forslag til statsbudsjett for 2006. Som en konsekvens av nedbyggingen av psykiatriske sykehjemsplasser fikk de regionale helseforetakene høsten 2004 beskjed om å sørge for at det ikke skjer en ytterligere reduksjon i antall sykehjemsplasser før det er foretat en samlet gjennomgang av situasjonen for kommunene.

Når det gjelder Jansnes har departementet bedt Helse Nord om en orientering. Helse Nord har overfor departementet presisert at Jansnes ikke er et psykiatrisk sykehjem. Gjennom sykehjemsreformen ble Jansnes omstrukturert til del av spesialisthelsetjenesten og inngår som del av DPS Vest-Finnmark sitt totale behandlingstilbud.

Som ledd i oppfølgingen av Opptrappingsplanen for psykisk helse, hvor det er lagt vekt på at DPS skal gi tilbud om poliklinisk tilbud, dag- og døgnbehandling, har Helse Nord vedtatt etablering av ny døgnavdeling ved DPS Vest-Finnmark i Alta. Det er planlagt 10 døgnplasser, og når disse er etablert, vil tilbudet på Jansnes blir redusert fra 23 til 13 døgnplasser. Flytting av døgnplassene fra Jansnes til Alta er primært begrunnet i ønsket om å samle flere aktive behandlingsoppgaver i det samme fagmiljøet. Den geografiske avstanden mellom Alta og Talvik, hvor Jansnes ligger, vanskeliggjør blant annet daglig tilstedeværelse av spesialister. Det foreligger imidlertid ingen planer om å legge ned døgnplasser totalt sett ved DPS Vest-Finnmark. Formålet med strukturendringen er ifølge Helse Nord å sikre en bedre kvalitativ tjeneste ved at en lokaliserer flere tilbud til DPS-et i Alta.

Helse Nord har også orientert departementet om at det er foretatt en endring av opptaksområdene for DPS-ene i Helse Finnmark. Nordkapp kommune flyttet fra DPS Midt Finnmark til DPS Vest Finnmarks opptaksområdet. Det betyr at antall døgnplasser på Jansnes øker fra 13 til 15. Det er videre gjort beslutninger om at Jansnes i det videre skal være et langtidstilbud, mens enheten i Alta skal være et korttidstilbud. Departementet legger til grunn den orientering som er gitt fra Helse Nord, og har ikke grunnlag for å hevde at endringene som foretas i tilknytning til DPS Vest-Finnmark ikke er i tråd med Opptrappingsplanen for psykisk helse.