Skriftlig spørsmål fra Inga Marte Thorkildsen (SV) til justisministeren

Dokument nr. 15:928 (2004-2005)
Innlevert: 21.06.2005
Sendt: 22.06.2005
Besvart: 28.06.2005 av justisminister Odd Einar Dørum

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Spørsmål

Inga Marte Thorkildsen (SV): Ullersmo fengsel har skriftlig gitt uttrykk for følgende syn: "Det er på det rene at hensynet til barnets beste må vike av sikkerhetsmessige grunner".
Kan man på generelt grunnlag si at hensynet til barnets beste må vike for sikkerhetsmessige hensyn, uten å foreta en konkret vurdering i den enkelte saken ved et så inngripende tiltak?

Begrunnelse

Enkelte fengsler gjennomfører kontrolltiltak som fører til at samvær mellom barn og foreldre hindres. Når glassvegg tilbys som eneste kontrollform, er det sterkt inngripende i familielivet, og kan i praksis bety at barn blir hindret fra å ha kontakt med deres innsatte forelder.
Eksempel fra Ullersmo fengsel, presentert av Foreningen for fangers pårørende (FFP): Glassvegg tilbys som eneste alternativ for kontakt mellom foreldrene til et halvannet år gammelt barn. Mor har tidligere sonet en dom, og dette er begrunnelsen for kontrolltiltaket. Fengselet viser til at de kunne nektet mor å besøke sin mann, men av hensyn til barnet tilbys glassvegg. For et så lite barn vil glassvegg virke uforståelig og skremmende, det har ingen forutsetninger for å forstå eller nyttegjøre seg tiltaket. I praksis blir dette barnet hindret fra sin rett til å ha kontakt med begge foreldre.
Ullersmo fengsel tilbyr i det ovennevnte tilfellet at barnet kan følges av en annen person, ev. at barnet kan følges til besøksavdelingen og så være alene med sin far under besøk.
Det er behov for å problematisere denne tilsynelatende enkle løsningen, ut fra et barnefaglig perspektiv. I denne konkrete saken har ikke barnet hatt kontakt med sin far på lang tid, og har mistet kontakten. Det er da utelukket å overlate barnet alene til faren, som nå er blitt fremmed for barnet. Familien har ingen nære som kan følge. Det er ikke lett å be venner eller mer fjerne familiemedlemmer om å stille opp og følge barn regelmessig i fengsel. Det er en krevende oppgave, både å ivareta barnet i denne sårbare situasjonen og å i det hele tatt besøke i fengsel. Bruk av glassvegg er etter mitt syn aldri en skånsom måte å gjennomføre et besøk med et barn tilstede, og bør unngås. Erfaring fra andre fengsler viser at det ikke er vanlig å bruke glassvegg når barn skal besøke. Ved behov for å kontrollere besøket benyttes en annen kontrollform, som for eksempel at en betjent er til stede på besøket.
Jamfør staffegjennomføringsloven skal fengselet ikke bruke strengere kontrollformer enn nødvendig.
Barnet har rett til samvær med sine foreldre selv om de lever hver for seg. Dette slås fast i FNs barnekonvensjon art. 9, barneloven, og i straffegjennomføringsloven § 3. Barnet har rett til samvær også med en fengslet forelder. Barnekonvensjonen åpner for at denne rettigheten kan måtte vike i spesielle situasjoner. Også straffegjennomføringsloven slår fast at sikkerheten skal ha høyest prioritet. Barnekonvensjonen har mening nettopp gjennom det å være en rettledning der ulike hensyn står i konflikt. Det bør da være en hovedregel at man prøver å finne løsninger som både ivaretar sikkerhet og hensynet til barnets behov og rettigheter på en gang. Det må vektlegges at FNs barnekomité har anbefalt Norge "å være mer fleksibel i sin omgang med familiekontakt for innsatte personer, for derved å sikre at barn beholder et personlig forhold og direkte kontakt med en innsatt forelder når dette er til barnets beste."
Jeg ber om at statsråden også gjør rede for sitt syn på bruk av glassvegg overfor barn.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Innledningsvis vil jeg peke på at når man blir dømt til fengselsstraff for kriminelle handlinger vil dette ofte gå utover familien, herunder barna. Dette er en påregnelig følge av å sone en idømt fengselsstraff.

De sikringstiltak som iverksettes ved besøk til innsatte kan variere fordi det alltid må foretas en konkret vurdering hvor fengslets beskaffenhet, sikkerhetsnivå og den enkelte innsattes forhold vil være av betydning.

Jeg er opptatt av at alle besøk i fengsler skal foregå på en skånsom og sikker måte. Jeg er av den oppfatning at kriminalomsorgen er opptatt av å tilrettelegge for barnebesøk og at besøkene gjennomføres på en måte som er god for barnet.

Besøk i fengsel er regulert i Lov om gjennomføring av straff mv. av 18. mai 2001 nr. 21 § 31. Siste avsnitt sier følgende: Fengslet skal legge forholdene til rette for at besøk av barn kan gjennomføres på en skånsom måte.

I forbindelse med besøk i fengsel med høyt sikkerhetsnivå skal som hovedregel alle besøk undergis kontroll. Besøkskontroll kan iverksettes generelt av sikkerhetsmessige grunner - herunder for å forebygge straffbare forhold eller ureglementert atferd - uten konkret begrunnelse i det enkelte tilfelle.

Alle besøkstillatelser gjennomgår en individuell behandling og kontrolltiltakene ved besøket blir bestemt etter en helhetlig vurdering. I forbindelse med gjennomføring av barnebesøk anstrenger kriminalomsorgen seg for å kunne gjennomføre besøket på en måte som er til barnets beste.

I ditt eksempel fra Ullersmo fengsel er jeg kjent med at det nå gjennomføres besøk under påsyn av tilsatt i de tilfeller der barnet er på besøk.

Regelverket omhandler besøk og bruk av glassvegg, og det påpekes at det bør utvises varsomhet ved bruk av glassvegg ved besøk av innsattes barn. Bruk av glassvegg ved barnebesøk bør unngås så langt det er mulig. I de tilfeller der kriminalomsorgen må gjennomføre besøk med bruk av glassvegg er dette på grunn av sikkerhetsmessige forhold som gjør tiltaket helt nødvendig og der andre kontrolltiltak ikke vil være forsvarlig. Hovedregel er at der innsatte ønsker besøk av sine barn skal fengslet så langt det er mulig legge kontrolltiltakene til rette for at besøket kan gjennomføres på en skånsom måte.