Skriftlig spørsmål fra Geir-Ketil Hansen (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:930 (2004-2005)
Innlevert: 22.06.2005
Sendt: 22.06.2005
Besvart: 28.06.2005 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Geir-Ketil Hansen (SV)

Spørsmål

Geir-Ketil Hansen (SV): Vil flertallsmerknaden fra behandlingen av Nasjonal transportplan vil bli fulgt opp når anbudene på kortbanenettet skal lyses ut?


Begrunnelse

Ifølge EU-tidende 2005/S 115-113429, datert 16. juni 2005, offentliggjøres anbudene på kortbanenettet for perioden 1. april 2006 til 31. mars 2009. Det fremgår av dokumentet at anbudsområdene skal være oppsplittet noenlunde slik de er i dag og for noen områder mer oppsplittet. Det fremgår ikke hvilke kav det skal stilles til flytype, krav til sikkerhetsutstyr og setekapasiteten.
I forbindelse med behandlingen av Nasjonal transportplan står det følgende i en flertallsmerknad: "Flertallet viser til at departementet ved flere høve har splitta opp anbudsområde og opna for fly ned til 15 seter, dels mot fylkeskommunens ynskje. Dette har m.a. i Narvik ført til redusert trafikk. Flertallet vil og nemne at større fly har strengare krav til tryggleiksutstyr. Ut fra dette vil flertalet be departementet vurdere å kombinere større fly med meir sammenhengende ruteområder i samband med neste anbudsrunde."

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Anbudsinvitasjonen som gjelder statens kjøp av flyruter for perioden 2006-2009 ble ved en feiltakelse fra EU-kommisjonens side lyst ut i Official Journal 16. juni 2005 No. C-146.

Ovennevnte anbudsutlysing ble lyst ut på et tidspunkt som ikke var kjent for Samferdselsdepartementet og EU-kommisjonen hadde satt en frist for levering av bud som ikke var koordinert med norske myndigheter. I tillegg til dette var heller ikke oversettelsen av den fullstendige utlysingsteksten ferdigstilt. Av den grunn sendte Samferdselsdepartementet samme dag et brev til EFTA Surveillance Authority (ESA) der vi ba dem sørge for at denne publikasjonen umiddelbart ble kansellert.

I Official Journal 21. juni 2005 No. C-149 ble den feilaktige utlysingen i Official Journal 16. juni 2005 No. C-146, kansellert.

Jeg vil imidlertid bemerke at det kun var deler av anbudet som feilaktig ble lyst ut. Det betyr at alle spesifikke krav som frekvens, flytype med mer, ikke var med i denne utlysingen.

I arbeidet med neste hovedanbudsrunde har jeg vurdert de forhold som komiteen tok opp i forbindelse med Nasjonal transportplan. Da hele anbudsdokumentet ikke er offentlig ennå, kan jeg på det nåværende tidspunkt ikke kommentere innholdet. Resultatet av Samferdselsdepartementets vurderinger vil fremkomme på det tidspunktet hele anbudsdokumentet lyses ut.