Skriftlig spørsmål fra Morten Lund (Sp) til finansministeren

Dokument nr. 15:931 (2004-2005)
Innlevert: 22.06.2005
Sendt: 22.06.2005
Besvart: 01.07.2005 av finansminister Per-Kristian Foss

Morten Lund (Sp)

Spørsmål

Morten Lund (Sp): De økte inntektsfradrag for gaver til frivillige og humanitære organisasjoner har gitt en kraftig økning i slike gaver. For person med middels inntekt utgjorde skattefradraget 1 680 kr for inntektsåret 2003. For en sykeheimsbeboer i Oslo med slik inntekt reduseres denne fordelen til 253 kr da kommunen krever 85 pst. av skattereduksjonen som økt vederlag/egenandel.
Mener statsråden det er i samsvar med intensjonene at de eldste eldre får minimal belønning fra staten for sin giverglede?

Begrunnelse

Det omtalte forhold er ikke lett å oppdage da de fleste pensjonister ikke får tilsendt forhåndsutfylt selvangivelse som kan korrigeres. I dette tilfelle ble det oppdaget at det før ordinær likning ikke var sendt melding om gave fra gavemottaker til likningskontoret. Etter klage på ordinær likning ble skatten redusert med 1 680 kr. Det ble videre klaget til det kontor i bydelen som fastsetter egenandel for sykeheimsoppholdet. Det ble regnet som en selvfølge at et godkjent fradrag i inntekt på 6 000 kr også ville gi redusert egenandel da denne beregnes ut fra disponibel inntekt etter skatt og andre fradrag. Det reageres nå på at bydelen ikke godtar dette inntektsfradraget slik det gjøres for andre skattytere, men tvert imot finner grunnlag for å øke kommunens inntekt fordi en beboer har gitt en gave til misjonen. Dette inntektsfradraget er så vidt vites ikke å regne som et fradrag fot utgift til inntekts ervervelse.

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Vederlag for opphold i institusjon beregnes ut fra beboernes disponible inntekt, det vil si alminnelig inntekt etter fradrag for skatt. Skattefradrag gir en høyere inntekt etter skatt og et høyere grunnlag for beregning av vederlaget. Inntektsfradrag som følge av gaver legges følgelig til grunn ved beregning av beboerens skattepliktige inntekt og utregnes av likningsmyndighetene, ikke kommunen.

Betalingsreglene medfører at fordelen ved å gi gaver til frivillige og humanitære institusjoner ikke blir tilsvarende stor som om beboeren mottok tjenester utenfor institusjon. Tilsvarende problemstilling gjelder andre skattefradrag. Kommunens arbeid med å beregne beboernes disponible inntekt er i dag omfattende. I vurderingen av om skattefradrag for gaver fullt ut bør gjenspeiles i vederlaget må behovet for en slik belønning veies opp mot det merarbeid en slik regel vil påføre kommunen.

Vederlagsforskriften regulerer hva kommunene maksimalt kan ta i betaling for opphold i sykehjem. Det er imidlertid opp til kommunen selv å fastsette vederlaget i det enkelte tilfellet. I § 5 gis kommunen adgang til å gjøre fradrag i beregningsgrunnlaget når det finnes rimelig etter forholdene. Det blir dermed opp til kommunen selv å avgjøre om gaver til frivillige og humanitære organisasjoner også bør føre til fradrag ved beregning av vederlaget.