Skriftlig spørsmål fra Inger S. Enger (Sp) til justisministeren

Dokument nr. 15:937 (2004-2005)
Innlevert: 24.06.2005
Sendt: 27.06.2005
Besvart: 01.07.2005 av justisminister Odd Einar Dørum

Inger S. Enger (Sp)

Spørsmål

Inger S. Enger (Sp): Når regner justisministeren med at det blir fastsatt endring av § 4 i forskrift 8. juni 2001 nr. 570 om tomtefeste m.m., slik at adgang til innløsning av festetomter på landbrukseiendommer begrenses i forhold til gjeldende forskrift slik denne lyder etter endringene som gjelder fra 1. november 2004?


Begrunnelse

I spørsmål nr. 876, datert 13. juni 2005, blei justisministeren bedt om å avklare framdrift i arbeidet med "forskriften som begrenser innløsningen av festetomter på landbrukseiendommer". Som begrunnelse for spørsmålet blei det vist til at justisministeren har uttalt både i media og ved behandling av tomtefesteloven i Odelstinget, at han legger vekt på at landbrukseiendommer i stor grad skal skjermes mot innløsning av fritidstomter. I sitt svar refererte justisministeren til forskriften som allerede er fastsatt. Interessen knytter seg sjølsagt til de endringene av § 4 i forskriften som ikke er avklart. Det opplyses at departementet for tida arbeider med spørsmålet om endring. Siden en er kjent med at dette arbeidet nå har pågått i et halvt år etter avslutta høring, burde det være mulig å få opplyst omtrent når det kommer en avklaring. Som opplyst i spørsmål nr. 876 mottar eiere av landbrukseiendommer nå varsel med krav om innløsning neste år, uten å ha den ønskelige avklaringen å bygge på når de skal vurdere om de kan motsette seg innløsningskrav eller ikke.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Forskriftsendringen ble fastsatt ved kongelig resolusjon 24. juni 2005.