Skriftlig spørsmål fra Bendiks H. Arnesen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:938 (2004-2005)
Innlevert: 24.06.2005
Sendt: 27.06.2005
Rette vedkommende: Justisministeren
Besvart: 06.07.2005 av justisminister Odd Einar Dørum

Bendiks H. Arnesen (A)

Spørsmål

Bendiks H. Arnesen (A): 50 tidligere pasienter ved Kysthospitalet i Troms søkte for en tid siden om erstatning fra Billighetserstatningsutvalget for sviktende medisinsk behandling, sviktende omsorg og for overgrep fra personalets side i den tiden de var pasienter ved hospitalet. 18 av de 50 søkerne fikk erstatning for manglende medisinsk behandling, men ingenting ble gitt for manglende omsorg og for de overgrep som ble begått.
Vil statsråden vurdere å gi erstatning for denne delen av kravet fra de 50 tidligere pasientene ved Kysthospitalet?

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Spørsmålet ble overført fra helse- og omsorgsministeren.

Når det gjelder faktum, har vi fått opplyst følgende av Justisskretariatene som er sekretariat for Stortingets billighetserstatningsutvalg:

Totalt 49 søkere fikk saken avgjort i Stortingets Billighetserstatningsutvalgs møte 10. mai 2005. Av disse ble 18 søkere innvilget billighetserstatning av varierende størrelse (50 000-150 000 kr).

Grunnlaget for samtlige søknader er påstand om mangelfull medisinsk behandling ved hospitalet. I 24 av utvalgets vedtak fremkommer at også omsorgssvikt har vært en del av søknadsgrunnlaget.

Omsorgssvikten knytter seg til anførsler om at søkere skal ha fått fysiske avstraffelser og trusler om straff i forbindelse med disiplinære forseelser. Videre omtales hospitalet som et sted med generell mangel på omtanke og omsorg.

Sosial- og helsedirektoratet, som er fagetat i saken, utarbeidet 18. februar 2004 en generell vurdering for behandlingen av søknadene. I dette dokumentet heter det: "Det er lett å forestille seg at et kronisk sykdomsforløp, isolasjon fra familie og venner og et strengt pleiemessig regime kan ha satt varige spor i et barnesinn. Hvilken betydning disse forhold kan ha hatt, er det uråd å ha noen formening om. Shd finner derfor også ved den individuelle bedømmelsen å måtte se bort fra de omsorgsmessige sider ved oppholdet i Kysthospitalet, som begrunnelse for å tilrå billighetserstatning." Videre heter det at man er oppmerksom på at det kan reises kritikk mot disiplinære forføyninger som flere av søkerne ble utsatt for ved Kysthospitalet, men at man vanskelig kan se at dette kan gi grunnlag for å tilrå billighetserstatning.

Sosial- og helsedirektoratets uttalelser har vært en del av underlaget for Billighetserstatningsutvalgets vurdering av saken og vedtak fra mai 2005. Anførsler om omsorgssvikt ved Kysthospitalet i Troms representerer derfor ikke nye forhold som har dukket opp, men forhold utvalget har vurdert og funnet ikke gir tilstrekkelig grunnlag for billighetserstatning.

Avgjørelser fra Stortingets Billighetserstatningsutvalg kan ikke påklages videre til Stortinget. Jeg kan på dette grunnlag ikke se at verken helse- og omsorgsministeren eller justisministeren burde ta opp en slik erstatningssak.