Skriftlig spørsmål fra Ingvild Vaggen Malvik (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:939 (2004-2005)
Innlevert: 24.06.2005
Sendt: 27.06.2005
Besvart: 04.07.2005 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Ingvild Vaggen Malvik (SV)

Spørsmål

Ingvild Vaggen Malvik (SV): Under den norske lanseringen av FNs utdanningstiår for bærekraftig utvikling (ESD-10) på Hamar 15. mars uttalte utdanningsministerens politiske rådgiver Eldbjørg Torsøe at "Regjeringens mål er at Norge skal bli et europeisk foregangsland innen ESD-10".
Hva vil utdanningsministeren gjøre for å realisere denne ambisjonen?

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Den norske lanseringen av FNs utdanningstiår for bærekraftig utvikling fant sted på Hamar 15. mars. Politisk rådgiver Eldbjørg Torsøe sa der at "Regjeringens mål er at Norge skal bli et europeisk foregangsland innen utdanning for bærekraftig utvikling".

Regjeringen støtter opp om den overordnede målsetningen for tiåret. Verdiene som ligger i begrepet bærekraftig utvikling skal integreres i alle aspekter av læring og skolen har en nøkkelposisjon i dette arbeidet.

Politisk rådgiver Eldbjørg Torsøe fremhevet i sitt innlegg at opplæring for bærekraftig utvikling er en utfordring for norsk skole. Problemstillinger knyttet til bærekraftig utvikling er komplekse og kan være kontroversielle. Hun fremhevet at skolen skal ta denne utfordringen.

Utdanningsdirektoratet er i ferd med å ferdigstille en nasjonal strategi for utdanning for bærekraftig utvikling i grunnskolen og videregående opplæring. Denne har som mål å forankre bærekraftig utviking i hele utdanningssystemet, slik at temaet blir en vedvarende og naturlig del av hele grunnopplæringen. I arbeidet med nye læreplaner er bærekraftig utvikling forankret i læreplanene i de sammenhenger dette er naturlig.

Utdanning for bærekraftig utvikling er tverrfaglig, men bygger på sterke faglige disipliner. Naturvitenskap er et av fundamentene, og det er en spesiell utfordring å styrke skolenes kompetanse på dette området. Vi ser at temaene innenfor bærekraftig utvikling appellerer til mange ungdommer. Dette engasjementet kan øke elevenes interesse for naturfag.

Lærernes kompetanse er en forutsetning for elevenes læring om bærekraftig utvikling. I forbindelse med St.meld. nr. 30 (2003-2004) Kultur for læring er det utarbeidet en kompetanseutviklingsstrategi i samarbeid med KS, Utdanningsforbundet, Norsk lektorlag, Skolenes Landsforbund, Norsk Skolelederforbund og den sentrale utdanningsadministrasjonen. Den er et felles grunnlag for det kompetanseløftet som skal gjennomføres i grunnopplæringen i perioden 2005-2008. Utdanningsdirektoratet vil samarbeide med universitets- og høyskolesektoren om å utvikle kurstilbud innenfor temaet bærekraftig utvikling. Strategi for utdanning for bærekraftig utvikling blir et grunnlagsdokument som skolene blir oppfordret til å ta hensyn til i sin kompetanseplanlegging.

For å gi skolene faglig og metodisk støtte i arbeidet med bærekraftig utvikling, er det utviklet en nettbasert læringsressurs: www.miljolare.no. Dette er et interaktivt verktøy med fokus på elevenes egne undersøkelser. Elevene gjennomfører aktiviteter i eget nærmiljø, etter metoder som er kvalitetssikret av forskningsinstitusjoner. Resultatene blir lagt inn i en felles database som er tilgjengelig for alle. Eksempler på slike oppgaver er overvåking av biologisk mangfold og vannkvalitet, kartlegging av forurensingskilder lokalt, oppfølging av inneklima i skolen og overvåking av energibruk. Det er også innledet et samarbeid med Enova om energiøkonomisering. Det har vist seg at skoler ved hjelp av enkle tiltak kan spare opp til 20 pst. av forbruket.

Opplæring for bærekraftig utvikling krever arbeid på tvers av sektorene. For å skape gode læringsarenaer er det inngått et tverrdepartementalt samarbeid for å utvikle felles tilbud til skolene. I tillegg tas det sikte på å oppfordre til tilsvarende tverrsektorielt samarbeid på fylkesnivå. Utdanningsdirektoratet iverksetter kampanjer og konkurranser i samarbeid med ulike aktører. Blant annet inviteres skoler og barnehager til en konkurranse om temaet vann i lokalt og globalt perspektiv. Konkurransen arrangeres av Utdanningsdirektoratet i samarbeid med Barne- og familiedepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet og den norske UNESCO-kommisjonen.

FNs utdanningstiår for opplæring i bærekraftig utvikling er i startfasen. Likevel har vi allerede satt fokus på arbeidet i skolen med dette, noen tiltak er satt i gang og flere vil følge. Jeg håper og tror at berørte parter vil jobbe sammen, slik at vi får mest mulig ut av tiåret.