Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:941 (2004-2005)
Innlevert: 24.06.2005
Sendt: 27.06.2005
Besvart: 01.07.2005 av finansminister Per-Kristian Foss

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Mat som spises på restaurant er gjenstand for full mva-sats på 25 pst., mens mat som kunden "tar med seg" er belagt med 11 pst. mva. Det er varslet at det skal gjennomføres økte kontroller for å avdekke avgiftsunndragelser på dette området.
Hva er provenyet av å sette all mat til mva-sats til 11 pst., og hva utgjør eventuelle kontrollkostnader ved å sørge for at gjeldende ordning overholdes tilfredsstillende?

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Innføring av en merverdiavgiftssats på 11 pst. for servering av mat (og alkoholfrie drikkevarer) slik som ved omsetning av mat og alkoholfrie drikkevarer ellers, kan på usikkert grunnlag gi et provenytap på om lag 1,85 mrd. kr på årsbasis. Ved iverksettelse fra 1. januar 2006 kan det bokførte provenytapet i 2006 anslås til om lag 1,5 mrd. kr.

Dersom man opphever skillet mellom mat som spises på restaurant (serveringstjenester) og mat som kunden "tar med seg", slik at begge deler følger lav merverdiavgiftssats, vil det fortsatt være et skille mellom mat (herunder alkoholfrie drikkevarer) som kan omsettes til lav merverdiavgiftssats og alkoholholdige drikkevarer som omsettes til normal merverdiavgiftssats. Restauranter som i dag utelukkende driver serveringsvirksomhet (ikke salg av mat som kunden tar med seg), må dermed forholde seg til to merverdiavgiftssatser mot tidligere bare én merverdiavgiftssats.

I forbindelse med besvarelsen av dette spørsmålet har Finansdepartementet innhentet opplysninger fra avgiftsmyndighetene om kontrollaktiviteten. Avgiftsmyndighetene har varslet at det skal gjennomføres økte kontroller for å avdekke avgiftsunndragelser i bl.a. restaurantbransjen. Fordeling mellom lav og normal merverdiavgiftssats er bare ett av flere forhold som skal kontrolleres. Kontrollene er minst like mye rettet mot for eksempel avdekking av svart omsetning. Enkelte av kontrollene er også samordnet med andre myndigheter, slik som trygdeetat, arbeidstilsyn, næringsmiddelkontroll osv. På denne bakgrunn er det meget vanskelig å fastslå hvor store kontrollkostnadene knyttet til det konkrete skillet mellom kjøp av matvarer og servering i merverdiavgiftsregelverket vil være.