Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:943 (2004-2005)
Innlevert: 27.06.2005
Sendt: 27.06.2005
Besvart: 01.07.2005 av justisminister Odd Einar Dørum

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Kan hypnose i dag lovlig nyttes innen røykeavvenning og lignende?Begrunnelse

Det er nå uklart hvorvidt hypnose kan praktiseres ettersom prinsippene i den nye straffeloven er vedtatt, men ikke fullt ut gjeldende før i 2006. Etter gammel rett kan kun leger, tannleger og psykologer utføre hypnose, men etter prinsippene i ny straffelov er det også tillatt for andre med nødvendig kompetanse å utføre hypnose såfremt det ikke skader noen.
Hypnose har mange samfunnsnyttige anvendelsesområder som eksempelvis røykeavvenning og lignende, som kan gjennomføres via lyd- og eller billedmedium. Jo før man kan komme i gang med slike tiltak, jo bedre er det for de mange som sliter med å kutte ut røykingen.
Det er på denne bakgrunn ønskelig å få klarlagt om det pr. i dag er mulig for personer med den nødvendige kompetanse innen hypnosefaget, som ikke er lege, tannlege eller psykolog, å nyttiggjøre seg av hypnose lovlig.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Etter gjeldende rett kan den strafferettslige regulering av hypnose deles i tre:

(1) Bruk av hypnose overfor noen som ikke har samtykket, rammes av straffelovens § 229 om legemsbeskadigelse, som bl.a. setter straff for den som

"hensetter nogen i Afmagt, Bevidstløshed eller lignende Tilstand".

Strafferammen for slike handlinger er fengsel inntil tre år.

(2) Hypnose overfor personer som har gitt sitt samtykke, vil som utgangspunkt rammes av straffeloven § 364 første ledd som setter straff for

"den, som anvender noget Middel eller nogen Fremgangsmaade, hvorved en anden med sit Samtykke hensættes i hypnotisk Tilstand eller i Afmagt, Bevidstløshed eller lignende Tilstande."

Når slike handlinger er kriminalisert i gjeldende straffelov, har det sin forklaring i at man på den tid bestemmelsen ble gitt - for over 100 år siden - anså hypnose for å kunne være sunnhetsskadelig i seg selv. I tilegg ble hypnose ansett for å representere en fare for den hypnotiserte med tanke på hva denne i hypnotisert tilstand kunne bringes til å gjøre. En virksomhet med et slik skade eller farepotensial, fant man det da riktig å sette straff for med en strafferamme på bøter eller fengsel inntil tre måneder.

3) Fra bestemmelsen straffeloven § 364 første ledd om at bruk av hypnose er straffbart også med samtykke fra den som hypnotiseres, gjør § 364 annet ledd unntak for vitenskapelig eller terapeutisk bruk, idet forbudet ikke er

"til hinder for, at en læge eller en psykolog benytter hensettelse i sådan tilstand i videnskabelige øiemed eller ved sygebehandling".

Opprinnelig var det bare gjort unntak for leger. Da man i 1973 fikk lov om godkjenning m.v. av psykologer, ble psykologer tilføyd i straffeloven § 364 annet ledd. Det fremgår av forarbeidene til lovendringen, jf. Ot.prp. nr. 69 (1971-72) side 19, at man la vesentlig vekt på at psykologer

"gjennom sin utdannelse får inngående kjennskap til psykologiske metoder og teorier, og psykologenes utdannelse gir en omfattende teoretisk bakgrunn for å forstå mekanismene ved hypnotisk påvirkning og å mestre de prosesser som settes i gang ved bruk av en slik metode".

Sosialdepartementet fant på denne bakgrunn grunnlag for å likestille leger og psykologer i straffeloven § 364 annet ledd. Med bakgrunn i forarbeidene er det liten tvil om at straffriheten er avhengig av at vedkommende formelt er godkjent som lege eller psykolog, jf. i dag helsepersonelloven 2. juli 1999 nr. 64 § 3 nr. 1, jf. § 48.

Det følger av dette at bruk av hypnose med samtykke er lovlig etter gjeldende rett bare dersom virksomheten forestås av en lege eller psykolog. Spørsmålet fra representanten Hagesæter "om det pr. i dag er mulig for personer med den nødvendige kompetanse innen hypnosefaget" straffritt å forestå røykeavvenning ved bruk av hypnose, må derfor besvares benektende. Når slik virksomhet forestås av lege eller psykolog, vil straffriheten avhenge av om røykeavvenning eller liknende i bestemmelsens forstand kan anses som "sykebehandling".

(4) Ny straffelovs alminnelige del er vedtatt som lov av 20. mai 2005 nr. 28. Justisdepartementet arbeider nå med å utforme forslag til den spesielle del, dvs. de enkelte straffebud. Straffelovkommisjonen har foreslått at bestemmelsen i gjeldende lov § 364 om hypnose ikke videreføres, og har begrunnet det slik (NOU 2002:4 side 421):

"Kommisjonen legger til grunn at synet på hypnose har endret seg betraktelig siden 1902, og at det i våre dager er liten grunn til at hypnose skal behandles annerledes enn andre legemsskader som den fornærmede har samtykket i. Forslaget [...] om samtykke fra den fornærmede, [...], vil innebære at hypnose mot en som samtykker, i stor utstrekning blir straffritt."

Ved høringsbehandlingen kom det ikke merknader til dette forslaget, som nå blir vurdert av departementet.