Skriftlig spørsmål fra May Hansen (SV) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:946 (2004-2005)
Innlevert: 28.06.2005
Sendt: 28.06.2005
Besvart: 06.07.2005 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

May Hansen (SV)

Spørsmål

May Hansen (SV): På bakgrunn av brev fra hjelpeverge Hans J. Bjørnstad ønsker jeg å stille statsråden følgende spørsmål. Det er gjort et bosettingsvedtak for en mindreårig asylsøker uten at den mindreårige asylsøkerens rett til delaktighet er ivaretatt. Vergens rett og plikt til å ta avgjørelse i samme spørsmål er heller ikke ivaretatt.
Skal ikke barnevernet inn å vurdere å tilrettelegge i samarbeid med barnet og vergen hvilken omsorg dette barnet trenger?

Begrunnelse

Barnet er foreldreløst og har bodd sammen med tante før han kom til Norge og ønsker nå å bo sammen med sin tante i Norge. Han har nå blitt plassert i en annen kommune enn tante uten at han vet at vedtaket er gjort.

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: Det er utlendingsmyndighetene som har ansvaret for å bosette enslige mindreårige asylsøkere i en kommune. På bakgrunn av dette og fordi jeg ikke kan gå inn i enkeltsaker, vil jeg gi deg svar på et mer generelt grunnlag. Til din orientering har jeg drøftet svaret med utlendingsmyndighetene.

Utlendingsdirektoratet har en praksis som innebærer at enslige mindreårige skal høres i spørsmål som gjelder bosetting. Det skal bl.a. foretas bosettingssamtaler for å forberede og tilrettelegge for livet etter mottakstiden. Mottaket skal bl.a. sikre seg at den enslige mindreårige kjenner til rammene for bosetting, både muligheter og begrensninger. Individuell kartlegging og tiltaksplan er viktige dokumenter i bosettingsarbeidet. I forbindelse med bruk av individuell kartlegging og tiltaksplan for den enslige mindreårige, er det naturlig at vergen trekkes inn i arbeidet med å planlegge for bosetting (jf. veiledning fra UDI til individuell kartlegging og tiltaksplan for den enslige mindreårige asylsøkere/flyktninger, august 2004). Vergen har anledning til å uttale seg om hvor barnet bør bosettes.

UDI har ansvar for å finne bosettingskommune og det tas i dette arbeidet utgangspunkt i om barnet har slekt i en kommune. Den enslige mindreårige kan imidlertid ikke selv velge kommune. Innenfor disse rammene skal det legges stor vekt på hva den enslige mindreårige mener, jf. § 31 i lov om barn og foreldre. UDI gjør en vurdering av om barnet kan bosettes hos slekten, eller om det bør bosettes hos andre, fortrinnvis i nærheten av slekten. Utlendingsdirektoratet kontakter også barneverntjenesten for å få en vurdering av om slektsplasseringen er til det beste for barnet. Noen ganger vurderer barneverntjenesten det slik at plasseringen hos slekt er det beste omsorgstilbudet, andre ganger er det mer hensiktsmessig å plassere barnet hos andre. Det hender at barneverntjenesten og vergen eller UDI og vergen har ulik oppfatning av hva som er best for barnet.

Jeg har forstått det slik at barneverntjenesten er kjent med alle sider av denne konkrete saken og bidrar til å tilrettelegge for en god omsorgsløsning.