Skriftlig spørsmål fra Ranveig Frøiland (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:948 (2004-2005)
Innlevert: 28.06.2005
Sendt: 29.06.2005
Rette vedkommende: Arbeids- og sosialministeren
Besvart: 01.07.2005 av arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten

Ranveig Frøiland (A)

Spørsmål

Ranveig Frøiland (A): Personer som tar midlertidig ansettelse i FN opplever at de mister pensjonsrettigheter for den tiden de er ute av landet.
Hvilke rettigheter har denne gruppen arbeidstakere nå og hvilke prinsipper legges til grunn for et fremtidig pensjonssystem?

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Spørsmålet ble overført fra finansministeren.

Medlemskap i folketrygden er et vilkår for å opptjene pensjonsrettigheter i folketrygden. Hovedregelen er at et medlem i folketrygden opptjener pensjonspoeng for hvert kalenderår vedkommende har en pensjonsgivende inntekt som overstiger grunnbeløpet (G pr. 1. mai 2005 er NOK 60 699).

Personer som er bosatt i Norge, er pliktig medlemmer i folketrygden. Ved midlertidig fravær fra Norge som ikke er ment å vare mer enn 12 måneder, regnes vedkommende fortsatt som bosatt her. Dette gjelder likevel ikke dersom vedkommende skal oppholde seg eller har oppholdt seg i utlandet mer enn 6 måneder pr. år i 2 eller flere påfølgende år. Dessuten vil det pliktige medlemskapet opphøre straks når medlemmet kommer i arbeid i utlandet eller på et skip som er registrert i utlandet. Dette gjelder likevel ikke når vedkommende midlertidig arbeider i utlandet for lønn eller annen godtgjørelse som arbeidsgiveren plikter å betale arbeidsgiveravgift av.

En person som tar ansettelse i FN for en periode, vil derfor i utgangspunktet ikke være medlem eller opptjene pensjonsrettigheter i folketrygden for denne utenlandsperioden, og vedkommende vil heller ikke betale trygdeavgift. Så vidt jeg kjenner til, vil imidlertid internasjonale organisasjoner som Norge er medlem av som oftest, ha ordninger som gir de ansatte ytelser for denne perioden slik at det kompenserer for manglende opptjening i folketrygden. Dette gjelder også FN-systemet. En eventuell FN-pensjon vil komme i tillegg til det vedkommende har fra Norge, da ytelsene ikke samordnes.

Dersom en arbeidstaker som nevnt ovenfor, ønsker medlemskap i folketrygden under utenlandsoppholdet kan vedkommende søke om frivillig medlemskap i folketrygden. Dette gjelder også personer som arbeider i internasjonale organisasjoner. Det er imidlertid et vilkår for medlemskap at vedkommende har vært medlem i trygden i minst tre av de siste fem kalenderårene før søknadstidspunktet, og at han/hun har nær tilknytning til det norske samfunnet. En arbeidstaker som har fått innvilget medlemskap i folketrygden under utenlandsperioden, vil dermed opptjene pensjonspoeng på lik linje med pliktige medlemmer bosatte i Norge, og vedkommende må betale trygdeavgift av sin personinntekt etter nærmere regler i loven.

Det ligger ikke noe i forslaget til pensjonsreform som innebærer endringer i folketrygdens medlemskapsregler.